Alternativ för Sverige har JO-anmält Nyköpings kommun. Detta sedan kommunen nekat partiet att hyra lokal för att hålla medlemsmöte.

Anmälan till Justitieombudsmannen (JO) i sin helhet:

-–

Alternativ för Sverige (AfS) är ett politiskt parti med medlemmar i samtliga Sveriges valkretsar. Vi har en för ett parti normal organisationsstruktur, med partiledare, partistyrelse och partimedlemmar. Medlemmarna organiseras per krets (län). 

Hösten 2020 försökte AfS Södermanland att hyra en lokal i Nyköpings Arenor, vilket är en del av kommunen som tillhandahåller lokaler för såväl små som stora evenemang. AfS önskade hyra en enkel lokal för att hålla ett medlemsmöte. 

Nyköpings kommun nekade oss då att hyra lokal, med hänvisning till två paragrafer i fastställda regler för lokaluthyrning (bilaga 1). Dessa två paragrafer lyder:

15. Nyköpings kommun hyr inte ut till någon förening, enskild etc, om uthyrningen kan befaras medföra störning av ordning eller innebära förekomst av olaglig verksamhet

samt

18. Det är inte tillåtet att hålla möten/aktiviteter som tar avstånd från eller motverkar de  mokratiska värderingar eller som i övrigt strider mot kommunens policy i principiella frågor som bygger på delaktighet, jämställdhet, mångfald och integration.

I samband med att vi nekades hyra lokal, har jag efterfrågat ett förtydligande av kommunen på vilket sätt vi bryter mot paragraferna ovan. Av korrespondensen (bilaga 2) med den kommunala tjänstemannen Per Lithammer - ”sakkunnig kultur och fritid” - framgår att Nyköpings kommun vägrar lämna ett sådant förtydligande. 

Av förvaltningslagen §5 följer att en kommun skall agera sakligt och opartiskt, samt att om kommunen ingriper mot ett enskilt intresse, så får åtgärden aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

Paragrafen 15 ovan innehåller två möjliga skäl till att neka en uthyrning. Det ena är att uthyrningen skulle kunna skapa störande av ordning. Det andra är att uthyrningen skulle kunna medföra förekomst av olaglig verksamhet. Eftersom Nyköpings kommun hänvisar specifikt till denna paragraf, måste de anse att endera av dessa skäl eller båda, är tillämpliga på AfS. En sådan uppfattning om tillämplighet kan inte baseras på enskilda tjänstemäns lösa tyckande, utan måste föregås av någon typ av utredning som rimligen skall dokumenteras. Det är ett sakligt och opartiskt agerande av en tjänsteman. 

Att helt utan motivering insinuera att AfS ägnar sig åt brottslig verksamhet, är förstås inte ett acceptabelt agerande av en kommun. Inte heller finns någon rimlighet i att neka AfS att hyra med motiveringen att störande av ordning kan uppstå, när man sedan inte förklarar varför sådant störande av ordning kan uppstå eller ens vilken typ av ordningsstörande det rör sig om och vilka som utövar den. Det är en godtycklig myndighetsutövning som inte ger den som drabbas av den, möjlighet att ifrågasätta bedömningen, eller, för den delen, bättra sig.  

Det tål att påpekas att vi endast kan spekulera i vilken typ av ordningsstörning som Nyköpings kommun förväntar sig, om någon alls. Man kan därför i sammanhanget tycka att det åligger Nyköpings kommun att upprätthålla ordning och reda i sina lokaler, vad avser störande av ordning från medborgare som inte hyrt någon lokal. Om det istället är så att Nyköpings kommun anser att det är AfS, själva hyresgästen, som förväntas störa ordningen, så finns inga som helst skäl att inte meddela oss det. Det vore ett förfarande som bär det demokratiska rättssamhällets prägel.

Paragrafen 18 i uthyrningsreglerna säger bl.a. att kommunen förbehåller sig rätten att neka uthyrning om hyresgästen ”tar avstånd från eller motverkar demokratiska värderingar”. AfS är ett parti som klart och tydligt i sitt partiprogram visar att partiet omfamnar den demokratiska idén. Partiprogrammet är tillgängligt på internet för vem som helst. Jag förutsätter därför att Nyköpings kommun inte anser att AfS motverkar eller tar avstånd från demokratiska värderingar. 

Alltså måste kommunen anse att den andra delen av paragrafen 18 är tillämplig när man nekar AfS att hyra lokal: ”…eller som i övrigt strider mot kommunens policy i principiella frågor som bygger på delaktighetjämställdhetmångfald och integration”.

Jag påstår att de fetmarkerade orden är politiska begrepp som skall förstås ha bakomliggande politiska åsikter. En policy i en kommun måste kunna härledas antingen direkt till kommunens högsta beslutande församling, kommunfullmäktige, eller indirekt dit via delegation. Det är säkerligen sant att AfS inte delar majoritetsstyrets uppfattning i frågor om ”mångfald” och ”integration” i Nyköpings kommun. Men att inte dela detta majoritetsstyres politiska uppfattning, kan inte ligga till grund för att neka politiska partier att ta del av kommunens utbud av vilka kommunala tjänster som helst.

Jag önskar att JO prövar följande:

  • huruvida Nyköpings kommun gör rätt när de vägrar motivera varför Alternativ för Sverige skall anses bryta mot de redovisade paragraferna i de fastställda uthyrningsreglerna.
  • huruvida det överhuvudtaget är förenligt med likställighetsprincipen i kommunallagen att formulera en uthyrningsregel som Nyköpings kommun gjort med paragraf 18

Vänliga hälsningar

Sven Valerio, ledamot partistyrelsen Alternativ för Sverige