Återvandring

Sveriges omvandling från Europas mest homogena land till ett av Europas mest mångkulturella är den största förändringen i vårt lands historia. Omvandlingen kan inte beskrivas som något annat än ett experiment lett av det politiska etablissemanget - ett experiment som verkställts i det tysta, utan öppen diskussion eller folkligt mandat. Idag lever vi med konsekvenserna av invandringsexperimentet. De positiva effekterna har varit försumbara, för att inte säga obefintliga, medan de negativa är uppenbara och växande. Kriminalitet, bidragsberoende, välfärdskollaps, terrorism, urholkad mellanmänsklig tillit och en söndertrasad nationell gemenskap är bara några exempel på problem som helt eller delvis beror på invandringen.

Alternativ för Sverige anser att Sverige måste införa ett omedelbart asylstopp och inleda en aktiv återvandringspolitik. Utan dessa två åtgärder kan vi inte komma tillrätta med de enorma problem som idag präglar vårt land.

Omedelbart asylstopp

Alternativ för Sverige anser att dagens asylsystem är ohållbart och förespråkar därför ett omedelbart asylstopp. Sverige ska endast pröva asylansökningar från medborgare i våra grannländer i en situation där Sverige är första säkra land, exempelvis i händelse av krig eller förföljelse i vårt omedelbara närområde. Sverige har inte någon förpliktelse att ta emot asylsökande från andra världsdelar, särskilt inte i de fall där asylsökande rest genom otaliga säkra länder. Väljer man att resa genom hela södra och centrala Europa till Sverige är man inte flykting utan ekonomisk migrant. Dessa kommer inte längre kunna få sin ansökan prövad i Sverige utan kommer att direktavvisas vid gränsen.

Aktiv återvandring

Endast asylstopp kommer inte att lösa Sveriges problem eftersom invandringen varit så omfattande under flera decennier. Därför är det av yttersta vikt att asylstoppet följs av en storskalig och aktiv återvandringspolitik. I kombination är dessa två åtgärder helt avgörande för att kunna påbörja det mödosamma arbetet att vända samhällsutvecklingen i Sverige.

Kraftfull ökning av antalet utvisningar. De flesta partier inser idag att återvandring krävs, men saknar mod att tala om det och vilja att agera politiskt. Den återvandringskapacitet som Sverige i dagsläget besitter är försumbar. Regeringen bedömer själv att kapaciteten uppgår till 5 000 utvisningar per år. Antalet asylärenden som avgjorts uppgår till hundratusentals, bara under de två senaste mandatperioderna. De flesta av dessa ärenden har beviljat den sökande asyl trots att de varit illegala invandrare. Av de som fått avslag struntar många i att återvända till sina hemländer. Idag bedöms 50 000 illegala invandrare gömma sig i Sverige sedan de fått avslag på sina asylansökningar. Ytterligare omkring 75 000 asylsökande finns för närvarande inskrivna i Migrationsverkets system i väntan på beslut. Situationen är en tickande bomb.

Alternativ för Sverige ser det som helt nödvändigt att Sverige bygger upp ett robust och effektivt återvandringssystem med kapacitet att utvisa samtliga illegala invandrare som befinner sig i landet. Personer som fått avslag på sina asylansökningar ska omedelbart tas i förvar och förbli där tills utvisning verkställs. Polisen ska prioritera inre utlänningskontroller för att söka upp och utvisa samtliga illegala invandrare som gått under jorden. Asylsökande som fortfarande väntar på beslut kommer att få återvandra eftersom de kommit hit illegalt. Detsamma gäller de asylsökande som redan fått uppehållstillstånd eftersom Sverige inte varit deras första säkra land.

Vi vill göra det straffbart att gömma illegala invandrare i syfte att hindra verkställning av lagakraftvunnen utvisning. 

Samtliga kriminella utlänningar ska utvisas per automatik.

Lägg ned Migrationsverket och inrätta Återvandringsverket. Återvandringspolitiken bör organiseras genom en ny myndighet, Återvandringsverket, som byggs upp från grunden. Migrationsverket, som under de senaste årens stora invandringsvåg kraftigt politiserats, läggs ned och dess funktioner övertas av Återvandringsverket. De delar av Migrationsverket som hanterar ansökningar om arbetstillstånd tas över av Skatteverket.

Uppmuntra frivillig återvandring. Även den frivilliga återvandringen är viktig för oss. De personer som redan har svenskt medborgarskap men som längtar efter att återförenas med sitt hemland ska kunna få generös ersättning för att avsäga sig sitt svenska medborgarskap och återvända till sitt hemland. Exempelvis kan det bli aktuellt att personer som lever på bidrag tillåts behålla dessa en tid ifall de lämnar Sverige och förbinder sig att aldrig återvända. För att detta ska bli ett attraktivt alternativ vill Alternativ för Sverige att det ska bli svårare och mindre lönsamt att leva på bidrag i Sverige.

De som fått uppehållstillstånd på grund av flyktingstatus men som befunnits varit på semester i sitt forna hemland ska få uppehållstillståndet indraget och därefter återvända eftersom flyktingstatusen, om den någon gång varit riktig, under sådana omständigheter inte längre kan anses gälla.

Omprövning av utdelade uppehållstillstånd och medborgarskap. Samtliga utdelade uppehållstillstånd och medborgarskap ska omprövas. Personer, med eller utan medborgarskap, kommer att utvisas om Återvandringsverket finner att de ljugit eller mutat sig till medborgarskap, levt på bidrag en ansenlig del av sin vistelse, inte lärt sig svenska, varit kriminella eller kommer från inkompatibla kulturer med liten eller ingen utsikt för att kunna leva i harmoni med svenska folket. Återkallande av medborgarskap ska kunna ske även från den som är född i Sverige av invandrade föräldrar men som inte kan anses leva i harmoni med svenska folket utan som har ett annat naturligt hemland, ofta föräldrarnas.

Återvandringen är en huvudfråga för Alternativ för Sverige. Vi är det enda parti som både vågar lyfta frågan och presentera en konkret politik på området. 

Tredjelandsavtal

Återvandringsverket ska skyndsamt teckna återvandringsavtal som syftar till att länder ska ta emot sina egna medborgare. Om återvandring ej kan genomföras, till exempel genom att avtal inte har kunnat tecknas med mottagarlandet eller genom att illegala invandrare vägrar uppge sin identitet, ska migranterna placeras i tredje land. Därför vill vi att Sverige tecknar avtal med tredje land som, i utbyte mot ekonomisk kompensation, förbinder sig att ta emot illegala invandrare från Sverige som inte kan återvända hem. Sådana lösningar har realiserats av till exempel Australien som har ett avtal med Kambodja där den senare förbinder sig att ta emot illegala invandrare som inte velat eller kunnat återvända till sitt hemland.

Slopa biståndet

Den svenska biståndspolitiken har i årtionden varit ett enda stort misslyckande som kostat det svenska folket enorma summor, utan att några långsiktigt positiva resultat kunnat uppvisas. Inga länder har lyfts ur fattigdom för att de mottagit bistånd från Sverige. Tvärtom har svenskt utvecklingsbistånd i många fall varit extremt destruktivt för mottagarländerna.

Att Sverige kunde lyfta sig ur fattigdom och bli ett av världens rikaste länder möjliggjordes tack vare vårt folks hårda ansträngningar och innovationsrikedom. Det finns många länder som i modern tid gått från svår fattigdom till att vara bland världens rikaste länder utan att erhålla bistånd.

Utvecklingsbistånd är direkt kontraproduktivt om målet är att mottagaren ska lyfta sig ur fattigdom och elände. Biståndet gör både Sverige och mottagarländerna fattigare. Situationen i vårt eget land är dessutom så ansträngd att pengarna behövs för att hjälpa vår egen befolkning. Därför vill Alternativ för Sverige slopa utvecklingsbiståndet i sin helhet (nästan 40 miljarder) och satsa pengarna på vår egen befolkning.

Anhöriginvandring

Striktare krav för anhöriginvandring. Det vanligaste sättet att invandra till Sverige är genom så kallad anhöriginvandring. För att få bukt på det övergripande invandringsproblemet är det därför viktigt att förhindra denna form av invandring. Alternativ för Sveriges förslag om asylstopp och omfattande återvandring kommer i sig att minska möjligheten till anhöriginvandring, men det finns trots det anledning att skärpa kraven för anhöriginvandring. Idag räcker det med att en person har uppehållstillstånd i Sverige för att vederbörande ska kunna fungera som anknytningsperson. Medborgarskap är alltså inget krav för att exempelvis hämta make eller maka från hemlandet och bilda familj i Sverige. Alternativ för Sverige vill att anknytningspersonen ska ha varit svenskt medborgare i minst 18 år för att kunna ansöka om att ta en anhörig till Sverige. Fullständigt försörjningsansvar för den anhörige tillkommer anknytningspersonen.

Familjeåterförening ska ske i hemlandet eller i närheten av det land som anknytningspersonen utvandrat från. Det kan aldrig vara Sveriges ansvar att personer väljer att splittra sina familjer för att söka uppehållstillstånd i vårt land. Familjeåterförening i Sverige kan endast ske i undantagsfall då den samlade anknytningen till Sverige bedöms vara större än den är till något annat land.

Medborgarskapets betydelse

Det svenska medborgarskapet har förlorat mycket av sin status på grund av de vidlyftiga förmåner som icke-medborgare får i Sverige. Det måste ändras omedelbart. Alternativ för Sverige vill knyta välfärdsförmåner till medborgarskapet. Är man inte medborgare i Sverige ska man inte få ta del av välfärden såvida inte Sverige har ett bilateralt avtal med landet i fråga om välfärdsförmåner för respektive lands medborgare.

Höjda krav för medborgarskap. Det svenska medborgarskapet kan endast förtjänas personer som visar att de ingår i den svenska nationella gemenskapen. Därför ska medborgarskap endast delas ut till de som klarar ett omfattande medborgarskapstest där man kan uppvisa goda kunskaper i svenska, svensk historia, svensk kultur och svenskt samhällsliv. Den som vill bli medborgare ska självklart kunna uppvisa att han eller hon inte ägnat sig åt kriminalitet eller på andra sätt legat samhället till last. En utomnordisk medborgare ska ha levt i Sverige i minst 10 år för att kunna bli medborgare.

Nationellt förbud mot tiggeri

Det utländska tiggeriet är ett nyligen importerat problem från främst Rumänien och Bulgarien och bör förbjudas omgående. Tiggeriet som bedrivs av så kallade EU-migranter är ett slags organiserad brottslighet. Det är därför troligt att en mycket stor del av tiggeriet skulle upphöra av sig självt om ett tiggeriförbud för utlänningar infördes.

Den sanitära olägenhet som tiggarna ofta lämnar efter sig vid sina bosättningar är oacceptabel. Inkräktande på annans mark är ett allvarligt brott. Reglerna för att avhysa tiggarna är i dagsläget krångliga och innebär att det tar för lång tid innan avhysning kan genomföras. Det är inte rimligt att tiggare ska kunna ockupera privat mark medan polisen tittar på. Alternativ för Sverige förespråkar nolltolerans mot utländskt tiggeri och all den brottslighet som följer i dess spår.

Vi anser att Sveriges förpliktelser är gentemot landets egna medborgare. I de fall det handlar om svenska hemlösa är det vår plikt att hjälpa dem i deras utsatta situation. Det är aldrig förbjudet för en utsatt svensk att stå med mössan i hand, men situationen är alltjämt problematisk och vi vill se en nollvision mot inhemskt tiggeri med omfattande social hjälp för att den tiggande ska kunna förändra sin livssituation.

Lämna kvotflyktingsystemet

Sverige har de senaste åren tagit emot 1 900 kvotflyktingar per år men regeringen har nu ökat antalet kraftigt, först till 3 400 kvotflyktingar år 2017 och 5 000 kvotflyktingar år 2018 enligt regeringsbeslut med stöd av samtliga allianspartier.

Alternativ för Sverige anser att Sverige ska lämna kvotflyktingsystemet med hänvisning till att vi måste se efter vår egen befolkning. Danmark har sedan några år tillbaka valt att inte ta emot kvotflyktingar med hänvisning till att “landet är fullt”, något som naturligtvis är ännu mer giltigt i Sveriges fall.

Kvotflyktingar som kommit till Sverige tidigare men där tillståndet i hemlandet nu är lugnare ska återvandra om inte synnerligen starka skäl finns för enskilda kvotflyktingar att stanna i Sverige.

Alternativ för Sverige är motståndare till EU:s tvångssystem för att omfördela hundratusentals flyktingar över Europa. Här har Ungern, Österrike och Polen föregått med gott exempel och vägrat delta i systemet.

Högkvalificerad arbetskraftsinvandring

I den mån Sverige ska bedriva arbetskraftsinvandring ska det endast vara aktuellt för olika typer av specialister där det kan beläggas av arbetsgivare att kompetensen saknas i Sverige. Arbetskraftsinvandringen idag utgörs till stor del av låglönearbetskraft till enkla yrken som ett sätt att pressa ned löner och försämra svenska arbetstagares villkor. Eftersom arbetslösheten i Sverige till stor del utgörs av lågutbildade är det orimligt att de relativt få enkla arbeten som finns i Sverige ska gå till importerad arbetskraft.

Arbetskraftsinvandring enbart för specialister. Alternativ för Sverige menar att Sverige ska eftersträva ett så litet beroende av arbetskraftsinvandring som möjligt. Om det saknas inhemsk spetskompetens inom vissa yrken ska arbetskraftsinvandring tillåtas, men det måste också föranleda åtgärder i utbildningssystemet som gör att vi på sikt kan tillsätta inhemsk kompetens istället för att vara beroende av utländsk arbetskraft. Även om inhemsk kompetens inte kan bemanna samtliga yrken måste strävan vara att reducera arbetskraftsinvandringen till lägsta möjliga nivå.

Arbetskraftsinvandring får aldrig bli ett sätt att försöka ta köksvägen in i Sverige efter avslag på asylansökan, något som sker i alltför stor utsträckning idag.

Avveckla integrationspolitiken

Alternativ för Sverige vill avveckla integrationspolitiken. Svensk integrationspolitik genomsyras av föreställningen att invandrare på en och samma gång ska integreras i det svenska samhället och samtidigt få stöd för att upprätthålla sin egen kultur. Det har hävdats att detta ska skapa ett jämlikt och harmoniskt samhälle där svenskar och invandrare deltar i samhällslivet på lika villkor. Efter 40 år av storskalig invandring vet vi att integrationen har misslyckats, något som också erkänns av de flesta politiska partier idag.

Integration är omöjlig på politisk väg. Integrationen har inte misslyckats i brist på politiska ansträngningar, utan på grund av att premisserna är felaktiga. Det är inte möjligt att sammanföra vitt skilda folkgrupper i ett och samma land och förvänta sig goda resultat. Den historiska erfarenheter av mångkulturella samhällen pekar på raka motsatsen. Missämja och konflikter, inte ett harmoniskt samhällsliv där olika grupper kontinuerligt bekräftar varandra i ett ömsesidigt kulturellt utbyte, är resultatet av mångkultur och massinvandring.

I de fall där integration, eller assimilering som det ibland kallas, faktiskt inträffar är det en naturlig och spontan process frikopplad från politiska diktat. För invandrare med kapacitet att anpassa till Sverige är integration ingenting konstigt, även om genuin assimilering tar tid och knappast är möjlig för första generationens invandrare. Alternativ för Sveriges förståelse för att invandrare med kapacitet att bli en del av den svenska nationella gemenskapen tillslut också blir det innebär inte att vi ser det som märkligt att invandrare, oavsett varifrån de kommer, bibehåller sin egen nationella identitet. Det är naturligt på samma sätt som att en svensk förblir svensk även om han eller hon flyttar till ett annat land. Däremot är man skyldig att ta seden dit man kommer, respektera majoritetskulturen och inte ligga det mottagande landet till last.

Eftersom Sverige under lång tid har haft en omfattande invandring vet vi med stor säkerhet vilka invandrargrupper som enkelt blir en del av vårt samhälle och vilka som inte blir det. Det viktiga för oss är att invandrare som flyttar till Sverige klarar av att leva i harmoni med det svenska majoritetssamhället. Människor som inte klarar av det bör inte invandra till Sverige.

För att ytterligare minska incitamenten att vilja invandra till Sverige och öka incitamenten att återvandra vill Alternativ för Sverige motverka kulturyttringar som möjliggör för invandrare att leva i parallellsamhällen. Ju svårare det blir att leva på samma sätt i Sverige som man gjorde i sitt hemland, desto mer angeläget kommer det bli att återvandra till hemlandet.

Läs om hur vi vill komma tillrätta med det korrupta etablissemanget!