Försvar och säkerhet

Sveriges beredskap är usel. Försvars- och säkerhetspolitiken har länge präglats av kortsiktighet, önsketänkande och ansvarslöshet. Försvarsmakten kraftbantades i årtionden, totalförsvarstanken ersattes med föreställningen om ett internationellt insatsförsvar, och den allmänna värnplikten avskaffades utan folkligt mandat. Samtidigt har den svenska utrikespolitiken utgått från att Sverige är en moralisk stormakt som ska bedriva ideologisk uppfostran av andra länder, något som skadat våra relationer med omvärlden.

Alternativ för Sveriges mål är en svensk försvars- och säkerhetspolitisk doktrin där Sverige och svenska intressen kommer först. Istället för att bli beroende av Nato vill vi kraftigt rusta upp det svenska försvaret och etablera en nordisk försvarsallians. Vidare menar vi att EU-medlemskapet är ett hot mot svensk självständighet och att Sverige därför bör lämna EU. Istället förespråkar vi ett fördjupat mellanstatligt europeiskt samarbete.

Ett folkförsvar

En av det svenska försvarets största styrkor var tidigare dess folkliga förankring. I dag har alltför få svenskar egen erfarenhet av försvaret. Det har lett till en klyfta mellan försvaret och folket som bidragit till bilden av försvaret som vilket jobb som helst, istället för en plikt och en nödvändighet.

Storskaligt återinförande av värnplikten. Värnplikten är visserligen återinförd på papperet men antalet värnpliktiga förväntas vara mycket lågt: 4 000-5 000 per år. Alternativ för Sverige menar att värnplikt i ordets rätta bemärkelse är när merparten av en årskull genomför militärtjänst. Det måste därför på sikt vara regel snarare än undantag att män gör värnplikt. Den långsiktiga ambitionen ska vara att gradvis öka antalet värnpliktiga så att i storleksordningen 70-80 procent av varje kull gör värnplikten, motsvarande den nivå som Sverige tidigare haft, vilket skulle innebära omkring 40 000 värnpliktiga per år.

Vi vill att både kvinnor och män ska omfattas av totalförsvarsplikt (värn- och civilplikt), men enbart män ska kunna tvingas att göra väpnad tjänst. Kvinnor ska frivilligt kunna välja om de gör sin plikt i det militära eller civila försvaret. Repetitionsövningar ska omfatta alla krigsplacerade och genomföras i större omfattning än idag. Civilförsvaret, som idag är helt avvecklat, är en kritisk del av totalförsvarsförmågan och måste byggas upp från grunden.

Rusta upp det svenska försvaret

För att kunna hävda vår territoriella integritet, möta allvarliga kriser samt värna svenska intressen krävs en omedelbar höjning av försvarsanslagen. Anslagen bör sedan gradvis höjas ytterligare i takt med att verksamheten rustas upp.

Försvarsanslag motsvarande två procent av BNP. Vi förespråkar försvarsanslag motsvarande minst två procent av BNP, vilket skulle vara en fördubbling mot dagens nivåer. Försvarsanslagen har sjunkit i stort sett varje år sedan mitten av 1970-talet och är idag, med cirka en procent av BNP, på bottennivåer i en europeisk jämförelse.

För att garantera långsiktighet i finansieringen av försvaret bör speciella budgetregler som omöjliggör kraftiga och plötsliga neddragningar införas i det finanspolitiska ramverket. Alternativ för Sverige menar att försvaret vare sig är ett särintresse eller en budgetregulator, utan ett allmänintresse och en nödvändighet.

Mer försvar för pengarna

En höjning av försvarsanslagen är inte tillräckligt; medlen måste även användas på ett effektivare sätt. Det svenska försvaret är jämförelsevis dyrt i förhållande till dess ringa storlek. Detta förklaras till stor del av höga materielkostnader som bland annat beror på att utrustning skrotas efter en onödigt kort avskrivningstid, trots att den fortfarande är funktionsduglig. Exemplen på skrotningshysterin är både många och sorgliga. Det handlar om ofta fullt fungerande och högkvalitativa fordon, vapensystem och annan utrustning.

Alternativ för Sverige menar att försvaret bör inspireras av Finland där man i allmänhet undviker att skrota funktionsduglig materiel. Vi vill sätta stopp för slöseriet inom försvaret genom att materiel som inte används i första hand förrådställs och endast i undantagsfall skrotas.

En opolitisk försvarsmakt

Försvaret ska inte delta i politiska manifestationer. Vi menar att ett trovärdigt försvar enbart kan byggas och upprätthållas genom en stark folklig förankring. Därför måste försvaret avpolitiseras. För trovärdigheten, såväl internt som externt, krävs att försvarets uppgift renodlas till att vara just ett försvar av Sveriges territorium och folk. Försvaret och överbefälhavaren ska inte delta i Pridefestivalen eller andra politiskt laddade manifestationer. Inte heller ska försvaret bedriva PR-verksamhet som kan uppfattas som vinklad eller politiserad, eller som i allmänhet torgför diffusa föreställningar om regeringens för tillfället rådande värdegrund, då detta riskerar att undergräva förtroendet för försvaret som hela det svenska folkets institution.

Alternativ för Sverige vill att försvaret – precis som alla andra myndigheter – ska ägna sig åt sin kärnuppgift och vara politiskt neutralt, inte agera opinionsbildare i samhällsdebatten. I försvarets fall är detta av särskild vikt, då den folkliga förankringen är avgörande för Sveriges gemensamma värnkraft i en kris- eller krigssituation.

Låt försvaret bestämma

Alternativ för Sverige förespråkar en förändrad syn på försvarspolitik: politikens roll ska inte vara att detaljstyra försvarsmakten, till exempel genom att utvärdera specifika vapensystem, utan att bedriva mål- och resultatstyrning samt slå fast en tydlig strategisk inriktning som försvaret ska ta i beaktande vid operativt och taktiskt beslutsfattande. Politiker saknar den detaljkunskap och kompetens som krävs för att kunna styra försvarets operativa verksamhet, något som i dagsläget görs i alldeles för stor utsträckning.

Vi menar att försvaret har tillräcklig expertis för att själva ansvara för att de operativa besluten uppnår de mål som riksdag och regering sätter upp. Regeringen har länge varit för stark i sin detaljstyrning och för svag i sin strategiska styrning, vilket skapat en oklar ansvarsfördelning mellan parterna. Dessutom måste regeringens uppföljning av försvarsmaktens mål- och resultatuppfyllelse ske oftare än idag. För det krävs att politikerna är tydliga till Försvarsmakten vilket försvar och vilken förmåga de beställer.

Rikets inre säkerhet

Sverige står inför nya hot. Idag kommer dessa framför allt inifrån. Det handlar dels om en explosionsartad ökning av radikal islamism, med såväl förmåga som vilja att begå terrorattentat, dels om ordningsstörningar i förorterna som är så allvarliga att krigsliknande tillstånd blossar upp med jämna mellanrum. Staten kan inte längre sägas kontrollera dessa områden.

Försvarsmakten ska få bistå polisen. Terrorism, upplopp i våra invandrartäta områden och det omfattande gränsskydd som krävs för att stävja vågen av illegala invandrare är några exempel på uppgifter som polisen ensam inte har förmåga att hantera. Därför vill vi att försvaret ska bistå polisen i arbetet med dessa inre hot mot vår säkerhet.

Nordisk försvarsallians

En anslutning till Nato är en säkerhetspolitisk risk för Sverige och därmed övriga Norden. Nato är en institution där medlemsländerna avsäger sig försvars- och säkerhetspolitiskt självbestämmande och underkastas utländsk militär och politisk makt. Kärnvapenalliansen Nato har helt andra geopolitiska intressen än ett litet neutralt land som Sverige och vid händelse av ett svenskt Natomedlemskap är risken överhängande att Sverige dras in i konflikter som inte angår oss. Sverige har i alltför stor utsträckning deltagit i Natoledda krig som äventyrar vår neutralitet. Internationella insatser där Sverige utövar militär makt ska föregås av folkomröstning där svenska folket har vetorätt.

En nordisk försvarsallians. För att inte stå ensamma i händelse av kris eller krig, men heller inte vara beroende av Nato, förespråkar Alternativ för Sverige en nordisk försvarsallians som skulle ha förmåga att möta en kvalificerad motståndare och som dessutom skulle kunna bidra till ett mer avspänt läge i Östersjöområdet. En sådan allians skulle till skillnad från Nato ligga i såväl Sveriges som övriga nordiska länders intresse. Av realpolitiska skäl kan det naturligtvis ta tid innan en nordisk allians är fullt operativ, men det är hög tid att arbetet påbörjas nu.

Sverige och Finland har redan ett djupgående militärt samarbete, vilket bör utvecklas till en formell allians. Norge, Danmark och Island är i dagsläget Natoländer vilket gör en fullskalig allians realpolitiskt svår på kort sikt, men på längre sikt kan en nordisk allians visa sig vara ett realistiskt alternativ till Nato. Det är således vår vision att hela Norden ingår i en gemensam allians som säkrar medlemsländernas enskilda och Nordens gemensamma säkerhetspolitiska och militära intressen.

En utrikespolitik som tillvaratar svenska intressen

Precis som vi inte vill att andra länder ska lägga sig i svenska angelägenheter, bör Sverige anamma samma förhållningssätt gentemot övriga världen. Svenska värderingar är just svenska, och bör inte pådyvlas andra folk. Sveriges försök att vara en moralisk stormakt måste upphöra. Vi vill ersätta den så kallade “feministiska utrikespolitiken” med en vuxen utrikespolitik som i varje givet läge tillvaratar Sveriges intressen.

Sveriges utrikespolitik har varit så vårdslös att våra diplomatiska relationer till såväl USA som Ryssland har försämrats. Sverige måste lägga om sin utrikespolitik och söka goda diplomatiska relationer med världens stormakter USA, Ryssland och Kina, inte minst för att underlätta handelsutbyte mellan länderna. Den svenska utrikespolitiken har i dagsläget mycket att lära av Finland som har en god dialog med Ryssland och där båda parter genomför regelbundna diplomatiska besök hos varandra. Det vore direkt oansvarigt av Sverige att inte verka för en god relation med en stormakt i vårt absoluta närområde.

Nationernas Europa

Alternativ för Sverige är ett Europavänligt och därmed EU-kritiskt parti. EU hotar idag såväl nationernas självständighet som deras fredliga samexistens.

Sverige är svenskt, nordiskt och europeiskt. Vi värnar den svenska särarten samtidigt som vi delar ett gemensamt nordiskt och europeiskt kulturellt arv. De europeiska folkens särart måste respekteras och bejakas, i motsats till dagens globalistiska och överstatliga EU som försöker strömlinjeforma politiken för alla länder och skapa ett Europas förenta stater under Bryssel.

Alternativ för Sverige förespråkar en verklig europeisk gemenskap till skillnad från den chimär till gemenskap som det överstatliga EU erbjuder. Vi förordar ett mellanstatligt europeiskt samarbete där avtal och överenskommelser görs bi- eller multilateralt, och alltid med godkännande av alla inblandade parter.

Utträde ur EU. Alternativ för Sverige vill se ett starkare och mer levande nordiskt samarbete på alla områden. Ett starkare nordiskt samarbete är en nödvändighet i en orolig omvärld. Tyvärr har det nordiska samarbetet nedprioriterats till förmån för EU. När EU går en allt mer osäker framtid till mötes, med fler länder som talar om möjligt utträde, är det självklart att Sverige ska verka för ett skarpt Swexit samt ett starkare nordiskt samarbete som alternativ till EU.

Nordiska rådet bör förändras i grunden. Nordiska val bör inrättas, där folket väljer sina representanter till ett nordiskt parlament som beslutar i pan-nordiska frågor. Nordiska rådet bör sammanträda flera gånger per år och måste uppgraderas från en diskussionsklubb till att åter bli en församling där konkreta beslut tas för att sedan verkställas av de olika länderna.

Läs om hur vi vill rädda skolan!