Lag och ordning

Kriminaliteten har skjutit i höjden i Sverige under de senaste decennierna. Sverige har gått från att vara ett av världens tryggaste länder till att bli internationellt ökänt på grund av sin kriminalitet och otrygghet. Samtidigt som politikerna ser på har den organiserade grova brottsligheten ökat, upploppen och bilbränderna i förorten blivit vardag och våldsbrotten blivit fler och grövre. En ineffektiv polismyndighet, styrd av politikerna, har misslyckats med att hantera detta.

Alternativ för Sverige vill agera resolut för att komma tillrätta med kriminaliteten. Med hjälp av höjd status för polisyrket, skärpta krav på poliskåren och möjlighet att använda militär i extrema situationer ska ordningen i Sverige kunna återställas. Kraftigt skärpta straff och utvisning av kriminella invandrare gör att konsekvenserna av att inte respektera Sveriges lagar kommer att bli kännbara.

Höjda straff

Sverige är idag ett land där brottslingar döms till så låga straff att det ofta är ett hån mot brottsoffret, som i många fall får psykiska eller fysiska men för livet. Förövaren kan i flera fall återgå till det fria efter ett samtal hos sociala myndigheter eller en kort sejour på fängelse med hotellstandard.

Alternativ för Sverige förespråkar radikalt höjda straff, dels på grund av den avskräckande effekt detta har, men också för att ge upprättelse till brottsoffret. Ett fängelsestraff på några enstaka år är inte tillräckligt för att sona grövre brott och inte en tillräckligt allvarlig konsekvens av att begå brott. För brottsoffrets del är det väsentligt att straffet är i paritet med brottet så att brottsoffret alltid känner att denna har lagen på sin sida.

Införande av verkliga livstidsstraff. Alternativ för Sverige anser också att verklig livstid ska införas. Vissa kriminella människor är så farliga att de behöver hållas inlåsta på livstid och vissa brott så grova att det inte kan rättfärdigas att dessa kriminella någonsin släpps ut i det fria igen.

Straffrättslig tredje gången gillt-princip. Vidare behöver också åtgärder vidtas för att komma tillrätta med återfallsförbrytare. Alternativ för Sverige föreslår därför ett införande av en tredje gången gillt-princip, där man efter tredje gången man begår ett brott automatiskt döms till maxstraffet för det aktuella brottet.

Alternativ för Sverige anser också att fängelsestraffet ska påbörjas omedelbart då domen vunnit laga kraft och inte längre går att överklaga. Det är orimligt att dömda brottslingar ska kunna gå omkring fritt i väntan på att straffet ska avtjänas.

Ta bort automatisk villkorlig frigivning

Den nuvarande ordningen där någon som dömts till fängelse längre än en månad i regel blir villkorligt frigiven efter två tredjedelar rimmar dåligt med gängse rättsuppfattning, och urholkar förtroendet för rättsstaten. Idag är det därför ytterst ovanligt att brottslingar sitter av hela fängelsestraffet och datum för de villkorliga frigivningen planeras redan då avtjänande av fängelsestraffet påbörjas. Brottslingar blir villkorligt frigivna om inte synnerligen starka skäl talar emot detta.

Alternativ för Sverige anser att ett fängelsestraff som dömts ut också ska avtjänas i fängelse, oavsett hur väl brottslingen har skött sig under tiden. På det sättet skapas en större respekt för de straff som utdöms och konsekvensen av att begå brott blir mer kännbar.

Försämrad standard i fängelser

Standarden på svenska fängelser är idag alldeles för hög i förhållande till karaktären på de brott som den kriminella begått. De intagna har eget rum, sysselsättning och mat som en student eller pensionär bara skulle drömma om. Tillgång till lyxutrustning som egen TV, filmer, gym och kurser i exempelvis matlagning är standard. Utöver det kan de kriminella studera eller arbeta under sin fängelsetid och många fängelser anordnar också underhållning i form av uppträdanden av trubadurer eller komiker.

Avskaffande av all lyx i fängelserna. Alternativ för Sverige vill att ett straff ska vara ett straff, inte en trevlig upplevelser för de kriminella och vill därför ta bort lyx som bland annat egen TV. Budgeten för de intagnas matkostnader behöver sänkas och möjligheten att arbeta för att tjäna pengar tas bort. Istället bör straffarbete kunna införas där de kriminella, i den mån det går, utför samhällsnyttiga åtgärder som exempelvis städning eller sanering av klotter.

Interna slagsmål på fängelser hör till vanligheterna i Sverige och varje år sker flera rymningar eller rymningsförsök från anstalter eller från permissioner, vilket är problematiskt. Alternativ för Sverige anser att gott beteende ska premieras och dåligt beteende bestraffas och är därför av uppfattningen att rymningar bör kriminaliseras. En rymning bör ge ett fängelsestraff som är kännbart för den kriminella.

Utvisning av kriminella utlänningar

Omkring en tredjedel av de som avtjänar fängelsestraff i Sverige är utländska medborgare. Av de som avtjänar långa fängelsestraff utgör de en majoritet, 53 procent.

Idag krävs att särskilda kriterier uppfylls för att man som utländsk medborgare ska kunna dömas till utvisning för brott begångna i Sverige. Ett ännu större problem är att utländska medborgare i de allra flesta fall slipper utvisning eftersom åklagaren inte ens yrkar på det. Det är obegripligt att åklagarväsendet ser det som eftersträvansvärt att kriminella utlänningar, som tackat oss för vår gästfrihet genom att begå brott, ska vara kvar i landet efter avtjänat straff.

Automatisk utvisning vid kriminalitet. Alternativ för Sverige förespråkar att kriminella utlänningar utvisas på livstid per automatik. Det skulle bryta åklagarväsendets makt över en så viktig princip. Det skulle dessutom få starkt avskräckande effekt mot olika ligor och enskilda kriminella att veta att de utvisas redan vid små förseelser. I samband med utvisningen anser också Alternativ för Sverige att dessa ska bli av med sitt eventuella svenska medborgarskap utan möjlighet att ansöka om det igen. Har man begått brott i Sverige har man visat att man inte har rätt att ta del av de förmåner som finns här eller som är kopplade till medborgarskapet.

Vi vill också att kriminella utlänningar avtjänar sina straff i hemlandet, och i de fall det inte är möjligt, i hyrda fängelseplatser i tredje land särskilt avsedda för kriminella utlänningar som dömts i Sverige.

Ekonomisk belöning för avgörande tips

I Sverige finns idag över 50 000 illegala invandrare som gått under jorden efter avslag på asylansökan. Uppehället finansierar de ofta med kriminell verksamhet. Polisen har rapporterat att de står lamslagna inför situationen eftersom de saknar resurser att lokalisera illegala invandrare i den utsträckning som behövs.

Ofta kommer allmänheten i kontakt med sådana individer innan polisen gör det, exempelvis på restauranger eller i föreningar. Alternativ för Sverige vill därför att den som kan ge avgörande tips om var illegala invandrare (eller andra brottslingar) befinner sig ska kunna få signifikant ekonomisk belöning för detta.

Polisen

Polismyndigheten har kritiserats kraftigt, både internt och externt, under de senaste åren. Kritiken har varit befogad och problemen hos polismyndigheten har framför allt uppstått på grund av en inkompetent ledning som inte prioriterat myndighetens viktigaste uppgifter – att hålla ordning i samhället. Trenden har under en lång tid varit att antalet utredda brott stadigt minskat och flera fall där brottsoffret själv lyckats hitta ny bevisning och ta utredningen vidare har uppmärksammats. Detta är en skrämmande utveckling som lett till att många känner att det inte ens är värt att anmäla brott eftersom de förväntar sig ett besked om nedlagd utredning med vändande post. Allmänhetens förtroende för polisen sjunker för varje år samtidigt som nästan en tredjedel av befolkningen i stor utsträckning oroar sig för brottsligheten i samhället.

I takt med att kriminaliteten, i synnerhet den grova, ökat är det alarmerande att kraven på poliser i samma takt minskat. Istället för att vända sig mot de som är mest lämpade att bli poliser har man försökt locka kvinnor och utlandsfödda till polisyrket, utan att ta hänsyn till om dessa har de egenskaper som krävs för att bli polis.

Skärpta krav för polisutbildningen. Alternativ för Sverige ser allvarligt på situationen inom polismyndigheten och anser först och främst att kraven för att bli antagen till polisutbildningen måste skärpas. Det bör ske en återgång till de fystester som fanns före 2014 så att de fysiska villkoren för en polis upphör att urholkas på det sätt som skett de senaste åren. Dessutom anser Alternativ för Sverige att de sökande måste behärska svenska fullt ut för att bli antagna till polishögskolan. I samband med att de grundläggande kraven för att bli polis skärps behöver också polislönerna kraftigt höjas för att locka fler lämpade män och kvinnor att bli poliser.

Polismyndigheten ska vara opolitiska och enbart fokusera på sina kärnuppgifter. Det innebär att företrädare för polismyndigheten inte ska uttala sympatier för eller emot partier eller politiker och inte heller delta i arrangemang med politiska förtecken.

Staten betalar skadestånd till brottsoffret

Om en gärningsman döms att betala skadestånd till brottsoffret så är det upp till brottsoffret själv att kräva att detta betalas. Normalt sett får brottsoffret vända sig till Kronofogden som initierar ett ärende. Kan inte gärningsmannen betala uppstår en långdragen process där brottsoffret förhoppningsvis till slut får sitt skadestånd betalt, men där den lika gärna kan sluta med att gärningsmannen helt enkelt inte kan betala överhuvudtaget. Förutom det problematiska med att brottsoffret inte får sin rättmätiga ekonomiska ersättning utbetalad innebär det också en psykisk påfrestning när brottsoffret behöver driva processen mot gärningsmannen.

Alternativ för Sverige förespråkar istället att staten omedelbart träder in och betalar ut skadeståndet till brottsoffret och sedan kräver ersättning från gärningsmannen. På så vis garanteras att brottsoffret får ekonomisk upprättelse och staten har betydligt större möjligheter att driva en process mot gärningsmannen än vad brottsoffret har.

Avskaffa mängdrabatten

Den som begår flertalet brott får en så kallad mängdrabatt; exempelvis får någon som begått tre grova stölder inte tre gånger straffet, utan andra och tredje stölden straffas lindrigare. Det nuvarande systemet ligger inte i linje med vanligt folks uppfattning om hur rättsskipningen bör gå till, och uppmärksammade fall eroderar förtroendet för rättssystemet.

Alternativ för Sverige förespråkar därför en kraftig neddragning av mängdrabatten, och menar att dagens avräkning av ytterligare brotts straffvärden måste avskaffas. Samtliga brott som den kriminella har begått ska tas på allvar och de individuella brottsoffrens intresse av att denne fullt ut döms för brottet måste respekteras.

Avskaffad straffrabatt

Den så kallade straffrabatten, att yngre brottslingar får lindrigare straff än äldre, har i dagens samhälle fått oförutsedda effekter. Att unga brottslingar som begår överlagda mord, grova rån och stölder, men som är myndiga, får rösta och i övrigt åtnjuter alla samhällets rättigheter, inte bedöms utifrån samma skala är en travesti.

Alternativ för Sverige vill helt avskaffa straffrabatten för myndiga brottslingar. Bedöms man vuxen nog att gemensamt fatta beslut för hela befolkningen är man även mogen att ta konsekvenserna av sitt handlande. Vi vill även se över straffrabatten för gärningsmän mellan 15 och 18 år, där straffrabatten bör minskas.

Avskaffa nämndemannasystemet

Nämndemannasystemet innebär att det i de lägre domstolsinstanserna sitter politiskt tillsatta icke lagfarna medborgare och dömer. I tingsrätten är nämndemännen i majoritet medan de i hovrätt är i minoritet, och i högsta domstolen inte sitter med alls.

Juridik kräver i alla andra fall en lång utbildning och erfarenhet, men för nämndemännen ges enbart en kortare introduktionsutbildning. Detta leder till rättsosäkerhet och, eftersom nämndemännen är politiskt tillsatta, möjlig politisk hänsyn i fråga om påföljd och skuld.

Alternativ för Sverige vill helt avskaffa nämndemannasystemet. Det är orimligt att det i en såpass viktig myndighetsutövning sitter folk utan utbildning eller krav på kompetens och beslutar om livsavgörande frågor. Vi menar att den folkliga insynen i rättsväsendet måste kunna garanteras på ett bättre och mer rättssäkert sätt.

Läs om hur vi vill effektivisera sjukvården och komma till rätta med vårdköerna!