Miljö och energi

Sveriges historia är tätt förbunden med vår natur, miljö och omgivning. Från vårt historiska nära band till naturen, vår traditionellt höga djuretik, till det moderna och industrialiserade Sveriges framväxt har vår geografi och vår unika natur präglat oss. Svenskarna är ett naturälskande folk, vilket tydliggörs av vårt långt gångna miljöarbete och vår längtan till naturen. Frågor kring förvaltningen av vårt naturarv, vår energiförsörjning och vår landsbygd är därför centrala för vårt samhällsbygge.

Alternativ för Sverige värnar naturen, men vi inser samtidigt att miljöpolitiken – kanske mer än något politikområde – är karaktäriserad av målkonflikter. En levande landsbygd kräver stabil energiförsörjning och ett livskraftigt jord- och skogsbruk, samtidigt som detta medför miljökonsekvenser. Frågor om miljö och klimat å ena sidan, och å andra sidan energi, industri och konsumtion handlar till syvende sist om en gränsdragning – inte dogmatism.

Hög etisk och moralisk djurhållning

Sverige har en lång tradition av ett nära förhållande till, och respekt för, djur och natur. Det som i många länder anses vara en tillräcklig standard för boskap och husdjur, ses i vårt land som etiskt förkastligt.

Därför är det beklagligt att en stor del kött och animaliska produkter på den svenska marknaden inte lever upp till det huvuddelen av svenskarna skulle anse vara miniminivå gällande djurens villkor. Den fria marknaden inom EU har lett till ett stort inflöde av animaliska produkter till Sverige från länder med en syn på hur djur ska behandlas som kraftigt avviker från den svenska.

Alternativ för Sverige värnar ett starkt djurskydd, och menar att samhällets syn på djurens rättigheter är en viktig indikator för samhällets grundsyn i stort. Alternativ för Sverige förespråkar ett EU-utträde, vilket skulle ge oss ökade möjligheter att stoppa import av oetiskt producerade animaliska produkter.

Förbud mot religiös slakt. Alternativ för Sverige vill helt förbjuda religiös slakt, även om den sker med bedövning, vilket är tillåtet idag. 

Nationellt självförsörjningsmål

Fram till 1990-talet fanns i Sverige ett nationellt självförsörjningsmål på 80 procent, ett mål som överträffades med god marginal. Idag finns inget sådant mål. Över hälften av vår konsumtion kommer från import.

Alternativ för Sverige vill återinföra självförsörjningsmålet på 80 procent på baslivsmedel av såväl miljö- som säkerhetspolitisk hänsyn. En hög självförsörjningsgrad är avgörande för Sveriges förmåga att hantera en kris- eller krigssituation när importvägarna är ansträngda eller rentav avstängda. Det är viktigt att folket har en hög tillit till en grundläggande samhällsfunktion som livsmedelproduktion. Lager med livsmedel, drivmedel och andra insatsvaror är sedan länge avskaffade och bör omedelbart byggas upp igen. Vi kan inte förlita oss på andra länder eller den fria marknaden för att trygga en långsiktigt hållbar försörjning av livsmedel i Sverige.

Kärnkraft

Kärnkraft är Sveriges mest tillförlitliga energikälla, som levererar stabil elförsörjning oavsett väderlek och tid på året. Kärnkraften är dock inte oproblematisk: trots att den, när allt fungerar som det ska, har noll växthusutsläpp och i övrigt inte påverkar naturen, representerar restprodukter ett problem inte bara vi, utan även våra barn och deras barn måste ansvara för. Ett reaktorhaveri har dessutom enorma konsekvenser och riskerar göra stora arealer obeboeliga under generationer.

Alternativ för Sverige har en pragmatisk syn på kärnkraften och menar att den måste ses som ett energislag bland övriga. Vi menar att realistiska kalkyler om risker och fördelar ska göras, och att detta ska ställas mot andra alternativ. Vi är därför inte dogmatiska anhängare av kärnkraften utan menar att diskussionen och debatten om kärnkraft ska bedrivas på samma sätt som till exempel vattenkraft, som trots sin förnybarhet innebär stora inverkningar på djur och natur. Kärnkraften är, sina brister till trots, en nödvändighet. Den står för omkring 40 procent av Sveriges elproduktion. Vattenkraften, om än med andra slags brister än kärnkraften, såsom inverkan på den biologiska mångfalden, står för ytterligare 40 procent av elproduktionen.

I de fall kärnkraft är det bästa alternativet ska självklart modernast möjliga teknik användas. Sveriges reaktorer är idag över 40 år gamla, vilket gör att de är dyra i drift och mindre effektiva än nya reaktorer. Arbetet med att byta ut de gamla reaktorerna bör påbörjas snarast. Den senaste generationens teknik bör snarast möjligt införas på Sveriges kvarvarande kärnkraftverk.

Främja närproducerat

Globaliseringen och ökningen av internationell handel, kombinerat med modern transportteknik, har gjort tillgängligheten hög av utländska livsmedel med lågt pris. Svenskar äter idag ofta kött som producerats på andra sidan jordklotet, och ofta med metoder och konsekvenser vi aldrig skulle acceptera för inhemsk produktion. Detsamma gäller frukt och grönt där bland annat skövling av regnskog möjliggjorde odlingsmarken eller där giftiga kemikalier i allt för hög utsträckning använts.

Alternativ för Sverige vill främja närproducerad mat, både för att minska klimatpåverkan, men även för att höja vår självförsörjning och minska vårt beroende av import. Vi är motståndare till EU:s jordbrukspolitik som ser EU-länderna som en och samma marknad utan att ta tillräckliga hänsyn till varje lands unika förutsättningar att upprätthålla inhemskt jordbruk.

Tillåtet att ställa krav om närproducerat. Lagen om offentlig upphandling måste tillåta att krav ställs på att produkterna ska vara närproducerade. Det är en självklarhet att kommunernas olika verksamheter i största möjliga utsträckning ska köpa in livsmedel som gynnar lokala bönder.

Vi menar att tillgången till livsmedel inte är en vara som alla andra, utan att det finns goda skäl att förespråka en protektionistisk handelspolitik när det gäller livsviktiga produkter som mat. EU:s fria marknad för jordbruksprodukter kombineras idag med en starkt protektionistisk jordbrukspolitik med höga tullar och regleringar för att förhindra import från icke-EU-länder.

Alternativ för Sverige anser att beslutet om vilka tullar som ska finnas, och hur de ska vara utformade, ska fattas i Sverige och utifrån svenska förutsättningar istället för i Bryssel.

Kostnadseffektivisera infrastrukturen

Infrastrukturpolitiken är i dagsläget onödigt detaljstyrd av politikerna. Det är knappast troligt att ens en minoritet i riksdagen kan utvärdera lämpligheten i ett specifikt signalsystem för vår järnväg, eller huruvida ett material lämpar sig bättre än ett annat för bromsbelägg. Trots detta är det beslut av denna typ våra politiker regelbundet tar.

Kostnaderna för ny- och återinvestering, i form av reparationer och utbyggnad, i infrastruktur är en av statens största budgetposter och motsvarar årligen tiotals miljarder skattekronor, i paritet med försvaret och rättsväsendet. Trots de enorma beloppen är kalkylerna vid investeringar eller uppföljningar varken tillförlitliga eller jämförbara.

Svensk infrastrukturpolitik används i dagsläget ofta som signalpolitik, istället för att grunda sig på sunda kalkyler och belagd vetenskap. Stora projekt, såsom senast med höghastighetsjärnvägen, har blivit ett politiskt prestigeprojekt, och arbetas fram utan sunt förnuft och samhällsnytta i åtanke: beslutsunderlag skräddarsys för att framställa projekt i så fördelaktig dager som möjligt, och ofta lyfts icke-kvantifierbara fördelar fram, vilka omöjliggör en effektiv resursfördelning och jämförelse.

Alternativ för Sverige anser att det nuvarande systemet är kostsamt och ineffektivt.

Vi menar att politiker inte kan eller ska bedöma enskilda infrastrukturprojekts lönsamhet, utan att att detta istället bör skötas av experter utan politiska överväganden. Politikens roll är att sätta ambitionsnivåer och målsättningar, inte detaljstyra tekniska lösningar eller vägdragningar.

Tydligare och striktare uppföljning av projekt och investeringar. Alternativ för Sverige vill inrätta ett expertråd som beslutar om individuella infrastrukturprojekt utifrån tydliga kriterier, och där transparens, jämförbarhet och samhällsekonomisk nytta är styrande. Politikerna ska fatta övergripande mål om täckningsgrader, utgiftstak och miljö- och naturperspektiv. Vi vill även att uppföljning av genomförda projekt ska bli striktare, och att beslutsunderlag tydligare ska offentliggöras.

Alternativ för Sverige vill se en betydligt mer meritokratisk beslutsprocess rörande infrastruktur. Politikerna ska dra upp generella riktlinjer och målsättningar, besluta om budgetramar och ambitioner; inte syssla med detaljer de inte själva begriper.

En teknikneutral infrastrukturpolitik

I dag spelar inte de olika transportslagen på en jämn spelplan: somliga är kraftigt subventionerade, medan andra är förfördelade. Det gäller såväl finansieringen av deras grundläggande infrastruktur och det slitage de åsamkar, men även övriga externaliteter såsom buller och miljöpåverkan. Ojämlikheten sätter marknadskrafterna ur spel, och de effektivaste, mest lönsamma och miljömässigt bästa lösningarna används inte i den omfattning som vore optimal.

Svensk infrastrukturpolitik präglas av favoriserande av utvalda transportslag, detaljstyrning och ekonomiskt och tekniskt omotiverade partiideologiska ståndpunkter.

Lika villkor för alla transportslag. Alternativ för Sverige förepråkar en teknikneutral infrastrukturpolitik där alla transportslag har samma villkor och där subventionsnivåer är jämlika för alla alternativ. Incitamentssystem i form av bidrag och skatter ska utformas på en så generell nivå som möjligt för att möjliggöra likabehandling och tillse ett samhällsekonomiskt lönsamt transportsystem.

Vi vill därför se en grundlig genomlysning av de olika transportslagens kostnadsbärande och utifrån denna omforma nuvarande system för att i så stor utsträckning som möjligt tillse teknikneutralitet.

Klimatåtgärder utifrån ett vetenskapligt perspektiv

Klimatfrågan är en av vår tids största frågor, och något världen gemensamt måste tackla. Med tanke på frågans betydelse är det beklagligt att den i så hög utsträckning i Sverige idag är ideologiskt färgad; både när det kommer till lösningar och problembeskrivning.

I dagsläget är miljöpolitiken utsatt för osund lobbying från starka särintressen. Alternativ för Sverige vill i större utsträckning utforma miljöpolitiska styrmedel och andra incitamentssystem som grundas på vetenskaplig fakta.

Fossilfrihet för vårt oberoende. Sveriges målsättning om fossilfrihet är positivt för vår miljö och vår hälsa. Men att minska utsläppen är inte bara bra för miljön, utan även för att säkerställa säkerhetspolitiskt oberoende. Olja, gas och kol är till huvudsak produkter Sverige självt inte kan producera, och ett beroende av dessa gör oss även beroende av de nationer som förser dem.

Sverige är ett innovationsland med stolt tradition av uppfinningsrikedom och nytänkande, och Alternativ för Sverige ser möjligheterna i omställningen. Med hjälp av forskning och vår starka industri kan Sverige bli en världsledare inom ny fossilfri teknik, vilket inte bara skulle gynna Sverige utan hela världen.

Ett enahanda fokus på klimatfrågan har också skymt sikten för andra viktiga miljöfrågor. Exempelvis behöver den påverkan olika gifter och plaster har på djur och människors välmående och reproduktionsförmåga diskuteras mer.

Hela Sverige ska leva

I dagens debatt lyfts ofta landsbygden fram som ett särintresse eller som något exotiskt som stadsbor besöker några gånger per år. Stadsperspektivet dominerar nästan uteslutande när det gäller frågor om infrastruktur, stadsplanering eller skattesystemet.

Sverigeperspektiv istället för stadsboperspektiv. Alternativ för Sverige vill att hela Sverige ska leva. Vi menar att klyftan mellan stad och land är destruktiv för Sverige. En livskraftig landsbygd är absolut nödvändig för vår självförsörjning, men även för många svenskars vilja att bo nära naturen. Vi ser att olika lösningar är befogade på olika platser, och att exempelvis differentierade skatter och bidrag kan vara motiverade. Exempelvis ser behovet av bilen helt annorlunda ut i storstaden och landsbygden, varför vi menar att det är rimligt med åtgärder för att minska bilismen i våra urbaniserade områden där kollektivtrafik är ett alternativ, medan det samtidigt kan vara befogat med subventioner för bilism på platser där kollektivtrafik inte är ett realistiskt alternativ, exempelvis med sänkt bensinskatt.

Östersjön och våra vattendrag

Sverige har en unik geografi med en stor mängd vattendrag, sjöar, samt en lång kuststräcka mot Östersjön. Vi har dessutom internationellt sett stor mängd sötvatten tjänligt som dricksvatten. Sveriges vattendrag är av yttersta vikt för vår biologiska mångfald och spelar en viktig roll för vår energiförsörjning och lantbruk.

Alternativ för Sverige vill öka ambitionsnivån gällande skyddet av våra våtmarker, speciellt de av särskild ekologisk vikt. Vi vill stärka samarbetet med våra grannländer kring Östersjön gällande fiske- och föroreningsfrågor, då problemen i havet inte är något vi ensamma kan åtgärda. Ett starkare samarbete mellan Östersjöländerna skulle här vara av stor betydelse.

Läs om hur vi vill rädda Sverige genom invandringsstopp och återvandring!