Sjukvård

Svensk sjukvård var länge bland världens bästa, och svenskar har kunnat vara stolta över vårt generösa och omfattande sjukvårdssystem. Därför har de senaste decenniernas försämring på området närmast blivit ett nationellt trauma – ett angrepp på den svenska självbilden. Långa vårdköer, patienter som dör i väntan på vård, överbeläggning, ekonomisk diskriminering av svenska medborgare samt omfattande resursslöseri har förändrat bilden av vår sjukvård.

Alternativ för Sverige ser det som avgörande att göra sjukvården mer tillgänglig. Vi vill att läkare och vårdpersonal ska kunna fokusera på det de utbildat sig för, och inte tyngas ner av pappersexercis. Vi vill även effektivisera sjukvårdsstyrningen och garantera likvärdig vård över hela riket genom att avskaffa landstingen och överföra ansvaret på staten.

Öka tillgängligheten till primärvården

Enligt en studie gjord 2015, Euro Health Consumer Index, har Sverige längst väntetider på läkarbesök av samtliga undersökta 36 länder. När man väl kommit in och får vård tyder det mesta på att Sverige ligger i topp vad gäller kvalitet. Enligt undersökningen har svensk sjukvård toppresultat på nästan alla behandlingar.

Den svenska sjukvården håller alltjämt hög internationell klass för den som lyckas få vård i landet. Det är lättare sagt än gjort: väntetiderna har blivit allt längre, vilket betyder att tillgången till den högklassiga sjukvården är högst begränsad. Förtroendet för sjukvården sjunker stadigt och allt fler tecknar privata sjukförsäkringar för att slippa köerna. Det är en oroande utveckling som signalerar att något är allvarligt fel i den svenska vården. Med en allt äldre befolkning är sjukvården i behov av såväl akut som långsiktig utbyggnad. Vården är redan idag hårt ansträngd och situationen kommer att bli ännu värre om inte politiker vågar ta de beslut som behövs för att Sverige ska ha både vård i världsklass och hög tillgänglighet för alla medborgare.

Ett av de största problemen är den låga tillgängligheten till primärvården. Man ska kunna träffa en läkare på sin vårdcentral i rimlig tid, och få träffa samma läkare när man söker igen. Alternativ för Sverige vill öka tillgängligheten till primärvården. Norge hade liknande problem som Sverige med låg tillgänglighet i primärvården, men löste det genom att inrätta ett så kallat fastläkarsystem. Vi vill hämta inspiration från Norges fastläkarsystem i syfte att förbättra primärvården. Med fastläkarsystemet har läkaren möjlighet att bli sin egen företagare vilket gör att patienterna får direktkontakt med läkaren och får träffa samma läkare vid varje besök. Det skulle avlasta sjukhusen, som idag får ta emot patienter som borde behandlats i primärvården.

Låt läkare vara läkare

Sverige har inte för få läkare, men de tvingas att ägna orimligt stor mängd åt pappersarbete som borde utföras av särskild administrativ personal. Läkare ska sitta framför patienter, inte datorer.

Det finns en rad strukturella problem. Det ena är den politiska styrningen som då gör att vart fjärde år, i värsta fall, kommer nya direktiv och inriktningar. I praktiken gör det att första året är en anpassning till nya riktlinjer och det sista året händer inte så mycket innan valet. Två år är det man får som ger arbetsro och en riktning. Det andra är upphandlingarna. Det finns tusentals olika avtal och upphandlingar och när man byter leverantör sker också en förändring, ibland omfattande, då man får nya arbetsgivare vilket också stannar upp vården i olika grad. Kravet att dokumentera har ökat kraftigt de senaste 20 åren vilket innebär mycket merarbete, speciellt som alla systemen är ett ständigt aber för vårdpersonalen. En stor del av frustrationen är alla olika system som finns för, inte minst, dokumentation. Undersökningar har visat att en läkare lägger ungefär hälften av sin tid åt att träffa patienter medan resterande tid är administrativt arbete. Det är rent slöseri med kompetens, och ett mycket dyrt sådant. En OECD-undersökning visar att antalet patienter som upplever att läkaren tillbringar tillräcklig tid på dem är klart lägre i Sverige än i OECD-genomsnittet.

Anställningar av läkarsekreterare för att minska läkarnas pappersexercis. Läkarsekreterare var tidigare vanliga i vården men försvann till stora delar under 1990-talets nedskärningar. Idag finns positiva trender där yrket är på väg tillbaka i sjukvården, om än i långsam takt. För att såväl läkare som sjuksköterskor och annan vårdpersonal ska kunna ägna sig åt sitt yrke vill Alternativ för Sverige att läkarsekreterare anställs i stor omfattning. För att det ska ske behöver fler utbildas till läkarsekreterare och stora ekonomiska resurser avsättas för att anställa dessa i såväl primärvård som sjukhus.

Fler vårdplatser

Sverige har för få vårdplatser. Med 2,4 vårdplatser per 1000 invånare är vi det land i EU med lägst antal vårdplatser. Bland OECD-länderna är det bara Mexiko och Chile som har färre vårdplatser, enligt en rapport. Det beror till stor del på att vi har för få sjuksköterskor, och att de väljer att göra annat än avdelningsarbete. Avdelningar stängs ner för att det finns för få sjuksköterskor, och operationer ställs in för att det finns för få specialistsköterskor. Patienterna finns däremot kvar och det innebär att man får arbeta med en högre belastning och ett högre tempo. Det är ohållbart.

Alternativ för Sverige vill öka antalet vårdplatser. Samtidigt vill vi arbeta för att förbättra sjuksköterskors arbetsmiljö, möjliggöra vidareutbildning och höja deras löner för det otroligt viktiga arbete de gör.

Vårdbiträden

I den svenska vården har vårdbiträden i stort sett försvunnit. De flesta försvann i samband med nedskärningarna under 1990-talskrisen och deras uppgifter lades över på sjuksköterskor och undersköterskor som redan var hårt belastade. Det har varit en katastrof som inneburit att sjuksköterskor, som har flerårig utbildning, eller undersköterskor, idag tvingas ägna mycket av sin tid åt förhållandevis enkla sysslor som tidigare utfördes av vårdbiträden.

Anställningar av vårdbiträden för att avlasta vården. Vårdbiträde är ett yrke som inte kräver specifik utbildning och som idag framför allt förknippas med äldreomsorgen, där de gör ett många gånger fantastiskt arbete med de äldre. Det är inte svårt att inse att även svensk sjukvård är i enormt behov av vårdbiträden för att avlasta sjuksköterskor och undersköterskor och för att öka patientens tillgång till personal. Alternativ för Sverige vill att vårdbiträden anställs i stor omfattning på sjukhusen.

Avskaffa landstingen

Dagens regionalt uppdelade sjukvård leder till stora geografiska kvalitetsskillnader. I ett modernt samhälle är sjukvården en av statens kärnuppgifter och alla medborgare bör kunna känna samma tilltro till att man får bästa möjliga vård, oavsett var i landet man bor.

Sedan 1862 års kommunalreform har landstingen varit ansvariga för sjukvården. Röntgen, kunskap om blodgrupper, DNA och organdonation är några av – men långt ifrån alla – de banbrytande upptäckter och nya metoder som tillkommit sedan dess. Samtidigt som sjukvården har gjort stora framsteg på alla områden begränsas den av en ineffektiv och föråldrad organisation under landstingen.

Med den medicinska utvecklingen i åtanke är det långt ifrån optimalt att ansvaret för sjukvården fortfarande huvudsakligen ligger på landstingen. Modern sjukvård är resurskrävande, både i form av kapital och arbetskraft. För att upprätthålla en vård i världsklass krävs dyra mediciner, utrustning och ett stort spektrum högspecialiserade expertläkare samt erfarna sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Men för att upprätthålla bästa möjliga vård krävs inte bara resurser; resurserna behöver också användas på bästa möjliga sätt.

Så är inte fallet idag. Dagens landsting förhindrar de skalfördelar en nationellt samordnad sjukvård skulle innebära; såväl lägre kostnader som bättre vård.

Alternativ för Sverige menar att nuvarande sjukvårdsadministration, byggd på landstingen, är otillfredsställande. Vi anser att det nuvarande resursslöseriet är oacceptabelt och att skattepengar alltid ska användas så effektivt som möjligt. Sjukvården är för viktig för att styras från 20 olika landsting och regioner där tusentals fritidspolitiker, utan tillräcklig kompetens eller insyn i sjukvårdens verklighet, fattar avgörande beslut om sjukvårdens utformning.

Vi vill därför avskaffa landstingen och överföra sjukvården till statlig regi. Vi menar att detta skulle ha ett antal positiva följder: Det skulle bättre garantera en likvärdig vård över hela landet samtidigt som det skulle innebära en mer kostnadseffektiv vård och kvalitetsförbättringar. Dessutom skulle ett förstatligande av sjukvården innebära att landstingens existensberättigande i princip försvinner, vilket skulle möjliggöra ett nedläggande av landstingen som sådana. Alternativ för Sverige menar att resterande ansvarsuppgifter som idag faller på landstinget bör skötas genom frivilliga samarbeten mellan kommunerna eller i annat fall överföras till staten.

Kostnadsfri tandvård

Sveriges sjukvårdssystem är internationellt sett generöst och väl utbyggt. En mindre avgift tas ut för att förhindra överanvändande av systemet, men för den som behöver längre eller upprepad vård finns högkostnadsskydd utformade för att inte missgynna den som har oturen att vara allvarligt sjuk eller skadad. Vissa förebyggande sjukvårdsåtgärder är till och med gratis, till exempel olika former av screening för cancer. Detta har två orsaker: det minskar lidandet i och med att cancer upptäcks i tid när det är behandlingsbart, samtidigt som det minskar de totala kostnaderna på grund av ett lägre behov av dyra behandlingar av sent gången cancer.

Tandvården i Sverige omfattas inte av samma system som övrig sjukvård. Det är oftast betydligt dyrare engångstaxor samtidigt som högkostnadsskyddet är betydligt mindre generöst. Trots att tandläkarbesök är något som rekommenderas regelbundet i förebyggande syfte är tandvården betydligt dyrare än övrig sjukvård, vilken främst är reaktiv. Dålig tandhälsa leder ofta till dåligt mående, och många sjukdomar försämrar tandhälsan.

Tandvård på samma villkor som övrig sjukvård. Alternativ för Sverige vill att samma villkor ska gälla för tandvården som för den vanliga sjukvården. Vi menar att det är oacceptabelt att ett utvecklat land som Sverige har gjort tandhälsa till en klassfråga, och att till exempel studenter, låginkomsttagare och många av våra sämst ställda pensionärer undviker tandläkarbesök av kostnadsskäl när tandläkarbesök kan kosta tusentals kronor. Vi anser därför att tandvården bör ingå i sjukförsäkringen på samma villkor som övrig vård.

Svensk vård till svenska medborgare

Med dagens öppna gränser är det ett ofrånkomlig faktum att sjukvårdssystemet skulle kollapsa om vi gav hela världen fri tillgång till svensk sjukvård.

Utlänningar ska enbart ha rätt till akutsjukvård. En självklarhet är att begränsa den kostnadsfria sjukvården för utlänningar till att gälla endast akutsjukvård. All annan sjukvård ska vara avgiftsbelagd. I de allra flesta länder är det en självklarhet att man som icke-medborgare får bekosta sin sjukvård själv, ofta genom en privat sjukförsäkring. I vissa regioner och landsting i Sverige har politikerna däremot valt att erbjuda illegala invandrare och asylsökande fri tillgång till all sjukvård – dessutom till en lägre patientavgift. Det anser vi vara helt oacceptabelt.

Att göra vården betydligt mer restriktiv för utlänningar skulle frigöra stora resurser. Detta skulle få framför allt två betydande positiva effekter. För det första skulle trycket på sjukvården minska och därmed skulle antalet vårdplatser öka. För det andra skulle de resurser som frigörs kunna investeras i fler anställda, högre löner och bättre villkor och man kan på så sätt komma till rätta med en del av personalbristen.

Läs om vår försvars- och säkerhetspolitik!