Alternativ för Sverige genomförde en enkät i mitten av sommaren i syfte att utvärdera partiets riksdagsval och EU-val.

Enkäten riktade sig såväl till AfS-sympatisörer som till de som röstat på andra partier. Syftet var att partiet bättre ska förstå både de väljare som redan röstat på partiet i något av de två valen, och de väljare som inte gjort det.

Gensvaret blev mycket stort, med över 4000 inkomna svar på omkring två veckors tid innan undersökningen avslutades. Det har givit goda möjligheter att utvärdera olika fokusgrupper.

Partiet har sammanställt och analyserat svaren och även diskuterat det på partistyrelsemöte i augusti.

Resultatet i sammandrag

Resultatet från enkäten visar att både partiets egna väljare och sverigedemokratiska väljare stödjer Alternativ för Sveriges politik i mycket stor utsträckning. Stödet för partiets återvandringspolitik och partiets linje om ett svenskt EU-utträde är mycket högt i båda grupper.

Av den grupp som angivit att man röstat på Alternativ för Sverige i EU-valet, har drygt en femtedel röstat på SD i riksdagsvalet. Dessa är alltså nytillkomna väljare från Sverigedemokraterna.

Den grupp som har röstat på Sverigedemokraterna i båda valen förklarar detta med att man ansåg att en röst på Alternativ för Sverige var “bortkastad” på grund av att partiet inte såg ut att ta plats i riksdagen eller Europaparlamentet. Man stödjer dock Alternativ för Sveriges politik i stor utsträckning. Relativt många sverigedemokrater säger sig vara öppna för att rösta på partiet i nästa riksdagsval.

Den enda fråga som ger ett relativt lågt betyg hos alla tre fokusgrupper är frågan om hur välkänt man anser att partiet är för den större allmänheten.

Väljarströmmar i EU-valet

Totalt har 2943 personer svarat att de röstat på partiet i EU-valet. Varifrån kom partiets väljare i detta val?

När vi analyserar resultaten ser vi att

  • 72,7% röstade på AfS i riksdagsvalet
  • 21,9% röstade på SD i riksdagsvalet
  • 5,4% kom från något annat parti eller hade röstat blankt i riksdagsvalet

Nedan följer resultatet i sin helhet för de tre största fokusgrupperna:

  1. Kärnväljare: Väljare som röstade på Alternativ för Sverige i båda valen (2140 svarande)
  2. Nytillkomna AfS-väljare: Väljare som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet och Alternativ för Sverige i EU-valet (645 svarande).
  3. SD-väljare: Väljare som röstade på Sverigedemokraterna i båda valen (734 svarande)


Notera att skalan är 1-6.

SD-väljare ganska benägna att rösta på AfS 2022

Dessutom ställde vi en fråga specifikt till grupp 3, personer som röstat på SD i båda valen, hur troligt det är att de kommer att rösta på Alternativ för Sverige i riksdagsvalet 2022. Det genomsnittliga svaret var 3,4 av 6. Spridningen är dock mycket stor och kan enkelt delas in i tre huvudgrupper.

  • 25,5 procent av SD-väljarna svarar 5 eller 6. Det är alltså mycket troligt eller helt säkert att de röstar på partiet 2022.
  • 42,7 procent av SD-väljarna svarar 3-4. Dessa är generellt sett öppna för att rösta på partiet 2022 men måste övertygas.
  • 31,8 procent svarar 1-2. Dessa är generellt sett negativa till att rösta på partiet 2022.

Nästan 7 av 10 SD-väljare är alltså att betrakta som mer eller mindre öppna för att rösta på partiet.

Partiet ställde också några öppna frågor till alla grupper, som genererade tusentals fritextsvar. Resultatet av dessa har inte kunnat kvantifieras som de andra frågorna, men är ändå intressanta för analysen.

En av frågorna var vilka argument som deras vänner och bekanta, som röstar på partiet, anger för argument till detta. Det vanligaste svaret är partiets återvandringspolitik.

En annan fråga var den motsatta: vilka argument anger vänner och bekanta, som inte röstar på partiet, till detta? Det vanligaste svaret är att det skulle vara en “bortkastad röst”. Många skriver också att deras vänner och bekanta tyvärr inte ens känner till partiet.

En fråga handlade om hur partiet kan göra för att öka synligheten. Här är det svårt att identifiera något svar som dominerar. Det är vitt skilda åsikter och tankar. Många svarar att de inte vet.

Det har också funnits ett Övrigt-fält där man får lämna synpunkter, där de allra flesta skriver uppmuntrande till partiet att kämpa på framöver. Många uttrycker stor tacksamhet till partiet och dess företrädare och skriver till partiet att fortsätta framåt.

För mer information,
press@alternativforsverige.se