I Stockholms tunnelbana finns Alternativ för Sveriges annonser uppsatta på flera stationer. Men på spårvagnarna i Göteborg finns partiets valreklam inte uppsatt. Detta efter att Västtrafik stoppat partiet från att annonsera.

Kampanjen skulle omfatta 154 stycken långsidor på spårvagnar och bussar i Göteborg under en tvåveckorsperiod i maj fram till och med valdagen. Prismässigt skulle kampanjen vara lika stor som den i Stockholms tunnelbana.

I början av april var det fortfarande grönt ljus att annonsera. Detta eftersom Västtrafik fått information från Alternativ för Sverige om att annonsen endast skulle behandla EU-frågan. Västtrafik lade dock in några förbehåll: istället för formuleringen ”Ta tillbaka makten – Sverige ut ur EU!” så önskade man att partiet skulle omformulera meningen så att den blev mjukare, samt skriva ut namn och titel under bilden på Gustav. Partiet gick Västtrafik till mötes i dessa önskemål.

Tryckfilerna skickades in i enlighet med Västtrafiks önskemål.

Men Västtrafik stoppade kampanjen ändå. Dagen efter att tryckfilerna skickats in, fick partiet beskedet att man inte tillåts annonsera.

”Västtrafik har inrättat en referensgrupp med representanter från Västtrafik och trafikföretagen, där man kan ta upp och diskutera tveksamma fall.

Varje förfrågan om reklam behandlas enskilt. I det här aktuella fallet har referensgruppen gjort bedömningen att den aktuella annonsen och annonsören innebär en säkerhetsrisk för person och egendom. Det handlar bl a om arbetsmiljö för förare m fl, vandalisering av fordon, och produktionsproblem för fordon som ska gå i trafik. Rent konkret har det vid tidigare tillfällen förekommit stenkastning, färgkastning, påhopp och hot mot förare, förstörd reklam och förstörda fordon. Sådana erfarenheter av liknande reklam spelar in för bedömningen.

Mot bakgrund av detta har Västtrafik i enlighet med referensgruppens rekommendation beslutat att tacka nej till den nu aktuella annonsören, Alternativ för Sverige.”

Här är de förbjudna annonserna: