Alternativ för Sverige har, genom partiledare Gustav Kasselstrand och vice partiledare Mikael Jansson, lämnat in en anmälan till domkapitlet i Göteborgs stift. Anmälan rör ett antal uppkomna frågor med anledning av det irreguljära asylboende som Svenska kyrkan drivit i Högsbo församling, Carl Johans pastorat, i Göteborg. Frågorna är så allvarliga att partiet anser att domkapitlet, kyrkans interna juridiska enhet, måste utreda saken och vidta disciplinära åtgärder. Bland annat handlar det om att utreda Anders Leitzingers fortsatta lämplighet som präst, sedan han valt att inleda ett samarbete mellan Svenska kyrkan och organisationen Agape som gömmer illegala invandrare

Kasselstrand och Jansson har tre formella yrkanden, som kan läsas i slutet av anmälan. 

Stiftsjuristen på domkapitlet i Göteborg har den 17 februari bekräftat för partiet att anmälan är mottagen och att berörd person och församling nu ombetts att svara på partiets kritik. Därefter fattas beslut i ärendet.

För mer information: Intervju med Mikael Jansson, Gustav Kasselstrand och Per Sefastsson ringer ansvariga

–––

Anmälan till domkapitlet i Göteborgs stift

Det har kommit till vår kännedom, genom nyhetsrapportering, att Svenska kyrkan i Göteborg i praktiken drivit ett eget irreguljärt asylboende för afghaner, vid sidan av Migrationsverkets ordinarie boenden. 

Exakt 24 avslöjade i januari att invandrade afghaner, och möjligen också andra nationaliteter, bott och verkat i lokaler som tillhandahålls av Högsbo församling i Carl Johans pastorat. De praktiska delarna av verksamheten har kyrkan lagt ut på flyktingorganisationen Agape, som öppet skriver att de hjälper illegala invandrare som fått avslag på sin ansökan. (Agapes hemsida, 2021-02-04: “Vi vänder oss också till de mellan 18 och 21 år som diskvalificerats från statligt stöd, och lever i vår stad utan papper.”)

Vi som medlemmar i Svenska kyrkan finner detta upprörande och opassande av flera anledningar.

1. Bristfällig transparens

Boendet kom som en överraskning för oss. Det har visat sig väldigt svårt för oss som medlemmar att få fram information om vem som varit ansvarig för att boendet skulle startas. Det är oklart vilken enhet i kyrkan som formellt sett beslutat om det. Det verkar som att beslutet tagits bakom stängda dörrar, utan insyn för medlemmarna och möjligen inte ens med tillräcklig insyn för kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Vad vi kan bedöma, och vilket stärks av samtal mellan Gustav Kasselstrand och Anita Edman (förtroendevald i kyrkorådet i Carl Johans pastorat), har boendet startats i hemlighet. Anita Edman bekräftar själv i samtalet att verksamheten varit mer eller mindre hemlig, och att beslutet att driva den tagits personligen av kyrkoherden Anders Leitzinger. Hon antyder också att verksamheten inte har varit avsedd att komma till medlemmarnas kännedom. 

Vi har visserligen genom protokoll kunnat identifiera ett antal punkter som avhandlats, till exempel frågan om kyrkan ska bekosta gratis gymkort för de boende, men vi har inte kunnat hitta beslutet om att inrätta själva boendet. Oavsett om det finns ett sådant beslut eller inte, är det tydligt att transparensen är så bristfällig att vi som medlemmar i praktiken undanhållits denna information.

Vi vill därför att Domkapitlet utreder vilket mandat som överhuvudtaget har funnits för att driva boendet, och om mörkläggningen kring boendet är förenlig med kyrkans förpliktelser mot sina medlemmar.

2. Felaktig prioritering av kyrkan

Anders Leitzinger vidhåller i samtal att invandrarna på boendet inte är illegala (papperslösa), utan istället befinner sig i Sverige legalt (antingen i väntan på asyl eller med positivt asylbeslut). Vi betvivlar dock att kyrkan kan upprätthålla tillräckliga kontroller över alla som kommer och går, och det torde vara en överhängande risk att boenden som dessa drar till sig flera landsmän som fått avslag och gått under jorden som illegala invandrare. Dessa farhågor stärks av att Agape, som driver boendet, själva stoltserar med att de hjälper illegala invandrare (se fotnot på föregående sida). Agape själva gör således ingen skillnad på legala och illegala invandrare, och det är därför osannolikt att de gör det för boendet i kyrkans lokaler – i Högsbo eller på andra platser.

Även om Leitzingers osannolika påstående stämmer om att samtliga som är på boendet har legal status, så infinner sig frågan varför kyrkan i så fall ska lägga sina begränsade resurser på en grupp som redan tilldelats uppehållstillstånd, skattefinansierad försörjning och boende.

Det finns marginaliserade och socialt utsatta grupper inom den egna befolkningen – svenskarna – som behöver kyrkans stöd. Det kan handla om utsatta svenska kvinnor, om svenskar med alkohol- och missbruksproblem, om svenskar i sorg och nöd, om hemlösa svenska pensionärer, om svenska ungdomar som utsätts för förnedringsrån eller våld av invandrare, och många andra grupper. 

Kyrkans resurser är, som alla andra organisationers, begränsade. Ingen organisation kan med trovärdighet säga att man hjälper alla grupper lika mycket. Det är alltid fråga om prioriteringar. Resurserna som idag går till att hjälpa redan privilegierade afghaner skulle göra mer nytta hos utsatta svenskar.

Avslutningsvis vill vi påminna om att en majoritet av svenskarna, enligt SOM-institutet vid Göteborgs universitet, är kritiska mot den förda invandringspolitiken. Hela 58 procent säger att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar, en markant ökning som bekräftas av SOM:

“Det är således oomtvistligt att den svenska befolkningen under de senaste åren utvecklat en mer negativ syn på invandring till Sverige.”

Andelen som tycker det vore ett dåligt förslag att ta emot färre flyktingar är endast 20 procent, och minskande. 

Vi har ingen anledning att tro att det ser annorlunda ut hos kyrkans miljontals medlemmar jämfört med folket i stort. Beslut som profilerar kyrkan som invandringsaktivistisk organisation är därför extremt problematiska och kan mycket väl vara en av anledningarna till det pågående medlemsraset. Det ligger definitivt inte i kyrkans intresse att genom aktivistisk politik fjärma sig från en så stor del av medlemmarna eller från svenska folket i stort.

Från rapporten Regntunga skyar (SOM-institutet):

“I 2019 års undersökning är opinionen istället mer restriktiv än den varit på 25 år. Vi får gå tillbaka till det tidiga 1990-talet för att hitta ett lika restriktivt opinionsläge som idag. Det är ingen tvekan om att opinionens förändring 2016 var mer än tillfällig och att opinionen idag befinner sig på en ny nivå av restriktivitet.”

Det är sannolikt att kyrkligt arbete för återvandring skulle åtnjuta högre stöd hos kyrkans medlemmar, än kyrkligt arbete för invandring. Det skulle dessutom ligga i linje med Bibelns budskap; vi vill påminna om att många Alternativ för Sveriges politiska tankar har en direkt kyrklig tillämpning. De kan enkelt översättas till kyrkopolitik. Ett tydligt exempel är just tanken på återvandring. De globalistiska partierna, och nuvarande intressen i Svenska kyrkan, har drivit Jesu flykt till Egypten in absurdum och gjort den till Bibelns viktigaste tanke. Det är den inte och har aldrig varit. Bibeln är tydlig med att Jesus och hans familj snart återvandrade från Egypten till deras eget land. 

Det bör påtalas att afghanerna i Högsbo inte ens är flyktingar. De har själva uttalat att de omfattas av gymnasielagen, vilket är en skräddarsydd lag för afghaner utan flyktingskäl, i syfte att de ska få stanna i Sverige trots att de först fått avslag på sin asylansökan. Vi anser att det vore mer humant att kyrkan uppmuntrade dem att återförenas med sina landsmän, i sitt hemland, för att kunna bygga en tillvaro där de hör hemma. Kyrkans internationella nätverk kan vara viktigt för att göra återetableringsprocessen så smidig som möjligt. 

Yrkanden

Vi yrkar

  • att domkapitlet tar ställning till vilket mandat som överhuvudtaget funnits att driva boendet, och om mörkläggningen kring boendet är förenlig med kyrkans förpliktelser mot sina medlemmar
  • att domkapitlet utvärderar om ansvariga brutit mot kyrkans uppdrag som folkkyrka, då de beslutat att ta tydlig ställning för en mer generös invandring 
  • att domkapitlet utreder Anders Leitzingers fortsatta lämplighet som präst, då han varit ytterst ansvarig för att Svenska kyrkan inlett samarbete med Agape som gömmer illegala invandrare 

Göteborg den 9 februari 2021

Mikael Jansson och Gustav Kasselstrand