Det här står vi för.

Sjukvård

Alternativ för Sverige ser det som avgörande att sjukvården görs mer tillgänglig. Vi vill att läkare och vårdpersonal ska fokusera på det de utbildat sig för och inte tyngas ner av pappersexercis. Vi vill effektivisera sjukvårdsstyrningen och garantera likvärdig vård över hela landet genom att avskaffa landstingen och överföra ansvaret på staten.

Alternativ för Sverige vill:

 • Öka tillgängligheten i primärvården.
 • Avlasta läkarna genom anställning av läkarsekreterare.
 • Öka antalet vårdplatser.
 • Anställa fler vårdbiträden.
 • Avskaffa landstingen och förstatliga vården.
 • Göra tandvården kostnadsfri.
 • Begränsa utlänningars tillgång till svensk sjukvård.
Läs mer här.
Försvar och säkerhet

Alternativ för Sveriges mål är en svensk försvars- och säkerhetspolitisk doktrin där Sverige och svenska intressen kommer först. Istället för att bli beroende av Nato vill vi kraftigt rusta upp det svenska försvaret och etablera en nordisk försvarsallians. Vidare menar vi att EU-medlemskapet är ett hot mot svensk självständighet och att Sverige därför bör lämna EU. Istället förespråkar vi ett fördjupat mellanstatligt europeiskt samarbete.

Alternativ för Sverige vill:

 • Kraftigt rusta upp försvaret.
 • På riktigt återinföra allmän värnplikt.
 • Avpolitisera försvarsmakten.
 • Minska politikernas detaljstyre av försvaret.
 • Öka möjligheterna för försvaret att bistå polisen.
 • Införa en nordisk försvarsallians.
 • Driva en icke-interventionistisk utrikespolitik.
 • Att Sverige lämnar EU.
Läs mer här.
Skola

Alternativ för Sverige ser en välfungerande skola som avgörande för skapandet av ett välmående samhälle. Vi vill se en kunskapsinriktad skola med tydliga mål och krav, där eleven vet vad som förväntas och där föräldrar enkelt kan förstå hur deras barn ligger till i utbildningen. En sådan skola kommer indirekt att förmedla viktiga normer och färdigheter såsom flit, disciplin och personligt ansvarstagande som behövs i varje sunt samhälle.

Alternativ för Sverige vill:

 • Bryta med rådande kunskapsrelativism.
 • Återinföra katederundervisningen.
 • Införa tydliga kunskapskrav i läroplanen.
 • Att betyg ges ut från första klass.
 • Återförstatliga skolan.
 • Att svenska språket prioriteras.
 • Ge tillbaka makten i klassrummet till läraren.
 • Höja statusen för läraryrket.
 • Avpolitisera utbildningen.
 • Införa riktig studentexamen samt inträdesprov till högre utbildning.
 • Lägga ned skolverket och återinrätta skolöverstyrelsen.
Läs mer här.
Ekonomi

Alternativ för Sverige anser att Sveriges välstånd skapats av duktiga företagare som kunnat anställa kompetenta arbetare och tjänstemän. Det har varit ett framgångsrecept för hela den kunskapsdrivna svenska ekonomin. Företagande ska främjas: alla företag, stora som små, har en gång fötts som en idé som sedan utvecklats gradvis till vad de är idag. Alternativ för Sverige vill att det ska löna sig att arbeta och att hårt arbetande medborgare ska få mer pengar i plånboken. Alternativ för Sverige vill därför reformera skattesystemet genom att införa platt inkomstskatt. Bidrag ska skäras ned kraftigt och villkoras med motprestation samt svenskt medborgarskap.

Alternativ för Sverige vill:

 • Villkora socialbidrag mot arbete.
 • Slopa nystartsjobb och andra ineffektiva subventionerade anställningar.
 • Reformera det kommunala utjämningssystemet.
 • Införa platt inkomstskatt.
 • Synliggöra arbetsgivaravgifterna för arbetstagaren.
 • Ta bort bidrag för utländska medborgare.
 • Fasa ut ränteavdraget.
 • Höja garantipensionen.
 • Reformera PPM.
 • Stärka finanspolitiska rådets ställning.
 • Införa enhetlig moms.
 • Motverka utvecklingen mot kontantlöst samhälle.
Läs mer här.
Kultur

Alternativ för Sverige inser att kulturen i många fall har mer inflytande över samhället än politiken. Ett samhälle vars kultur styrs av vänstern kommer alltid att förstå sig självt med hjälp av vänsterns språk. Alternativ för Sverige inser att ett parti som ska förändra samhället måste tillerkänna kulturen sin rättmätiga betydelse.

Alternativ för Sverige vill:

 • Införa en nationell strategi för arkitektonisk återuppbyggnad.
 • Göra det förbjudet för sociala medie-företag att censurera åsiktsyttranden.
 • Lägga ned SVT och SR och bygga upp en ny public service-organisation från grunden.
 • Avskaffa presstödet.
Läs mer här.
Miljö och energi

Alternativ för Sverige värnar naturen, men vi inser samtidigt att miljöpolitiken – kanske mer än något politikområde – är karaktäriserad av målkonflikter. En levande landsbygd kräver stabil energiförsörjning och ett livskraftigt jord- och skogsbruk, samtidigt som detta medför miljökonsekvenser. Frågor om miljö och klimat å ena sidan, och å andra sidan energi, industri och konsumtion handlar till syvende sist om en gränsdragning – inte dogmatism.

Alternativ för Sverige vill:

 • Stärka djurskyddet.
 • Göra Sverige självförsörjande.
 • Främja närproducerat.
 • Stoppa slöseriet inom infrastrukturpolitiken.
 • Införa en teknikneutral syn på infrastrukturen.
 • Att hela Sverige ska leva.
Läs mer här.
Europa

Alternativ för Sverige är det Europavänliga partiet som driver frågan om svenskt EU-utträde. Så mycket makt har flyttats från Sverige till Bryssel att det är tveksamt om man kan betrakta vårt land som självständigt längre. Dessutom är EU-avgiften rekordhög, och EU har tagit lån på hundratals miljarder euro som framtida generationer tvingas betala tillbaka. Ett svenskt EU-utträde skulle möjliggöra ett mycket bättre Europasamarbete som bygger på frihet och ömsesidighet.

Alternativ för Sverige vill:

 • Att Sverige lämnar EU.
 • Att en ny folkomröstning genomförs, som Brexit-omröstningen i Storbritannien 2016
 • Så länge vi fortfarande är med i EU, stoppa all vidare maktförskjutning till unionen.
 • Avbryta Sveriges medverkan i EU:s corona-skuldpaket på 750 miljarder euro.
 • Verka för ett Europa byggt på samarbete mellan fria och självständiga nationer.
Läs mer här.