Stadgar

§ 1 Namn och säte 

Föreningens namn är Alternativ för Sverige. Föreningens namn förkortas AfS. Föreningen har sitt säte i Stockholm.          

§ 2 Form och ändamål

Föreningen ska bedriva politisk verksamhet under partibeteckningen Alternativ för Sverige. Partistyrelsen får besluta att andra partibeteckningar kan användas vid kandidatur till enskilda kommuner, regioner eller till kyrkovalet. Föreningens huvudsakliga ändamål är att uppnå parlamentarisk representation i syfte att få realpolitiskt inflytande enligt partiets politiska program. 

Styrelsens uppgift är att leda föreningen i enlighet med ändamålet.

§ 3 Medlemskap 

Föreningen har öppen medlemsantagning, under förutsättning att medlemmen delar föreningens övergripande politiska inriktning. Medlemsavgiften fastställs av partistyrelsen och medlemskapet gäller från den dag betalningen registrerats i medlemssystemet. 

Ett medlemskap kan avslutas på medlemmens egen begäran, eller genom beslut i partistyrelsen. Om partistyrelsen avslutar ett medlemskap på grund av att medlemmen bedöms vara uppenbart olämplig, ska medlemmen få inkomma med synpunkter inför mötet. Dessutom får medlemmens kretsledning yttra sig. Avslutande av medlemskap ska endast ske i undantagsfall och som en sista åtgärd, då alla andra försök att lösa situationen har prövats. Rikskongressen har rätt att pröva, och upphäva, partistyrelsens beslut.

Varje medlem, undantaget utlandsmedlemmar, tillhör en krets som i normalfallet utgörs av en riksdagsvalkrets. I undantagsfall kan kretsen utgöras av flera sammanslagna riksdagsvalkretsar. Sverige är indelat i 29 riksdagsvalkretsar.

§ 4 Rikskongress

Rikskongressen är partiets högsta beslutande organ. Rikskongress ska hållas under jämna år. Rikskongressen ska välja styrelse, inklusive kassör, sekreterare och firmatecknare. Om någon av dessa poster i ett senare skede under verksamhetsperioden blir vakant, får styrelsen genomföra fyllnadsval, så länge personerna som väljs redan sitter i styrelsen. Rikskongressen ska även välja revision och valberedning, samt besluta om ansvarsfrihet.

Kallelse till rikskongress ska skickas ut minst en månad innan mötets genomförande. Handlingar ska skickas ut senast två veckor efter kallelsen. Extra rikskongress kan hållas när styrelsen så önskar. 

Kallade till rikskongressen kan utses genom ombudssystem där antalet ombud baseras på antalet medlemmar i respektive krets, och där kretsens medlemmar utser sina ombud i en demokratisk omröstning, eller, om styrelsen så önskar, genom att alla som varit medlemmar i partiet vid en given tidpunkt kallas med rösträtt. 

Utöver ombuden äger samtliga i partistyrelsen rösträtt på rikskongressen.

Ombud har rätt att nominera kandidater till förtroendepost som beslutas på rikskongressen, samt inkomma med följdmotioner på samtliga förslag som partistyrelsen lagt fram. I andra frågor, som inte avhandlas på rikskongressen, har ombud rätt att motionera till den nyvalda partistyrelsen, som tar ställning till motionen på ett arbetsmöte där samtliga motioner avhandlas. Partistyrelsens arbetsmöte ska äga rum inom tre månader från rikskongressens datum.

När rikskongressen inte är samlad leder partistyrelsen partiet. Den nyvalda styrelsen ges mandat av rikskongressen att leda partiet politiskt och organisatoriskt, i de frågor som inte regleras av dessa stadgar. Styrelsen ges också mandat att fastställa kandidater till olika val. Om styrelsen så önskar, kan valkonferens anordnas inför ett val, dit de senast valda ombuden kallas med rösträtt för att fastställa listan.

§ 5   Räkenskapsår och verksamhetsperiod

Föreningens räkenskapsår är kalenderår. På rikskongressen godkänns räkenskaperna för de senaste fullständiga kalenderåren. Föreningens verksamhetsperiod löper mellan två rikskongresser.

§ 6   Tolkning av stadgar

Styrelsen äger rätt att tolka stadgarna. Styrelsen har mandat att agera i frågor som ej stipuleras i stadgarna. 

§ 7   Upplösning och stadgeändring

Ändring av stadgarna kräver två tredjedelars majoritet av rösterna på ordinarie eller extra rikskongress. Upplösning av föreningen kräver tre fjärdedelars majoritet av rösterna på ordinarie eller extra rikskongress. Vid upplösning ska rikskongressen ta beslut om vart föreningens eventuella tillgångar ska doneras.

Stadgar antagna av rikskongressen den 28 november 2020