hemsenaste nyttHär är Alt...
Publicerad 19 september 2023

Här är Alternativ för Sveriges motioner till kyrkomötet

Idag den 19 september är det på dagen två år sedan Alternativ för Sveriges succéresultat i kyrkovalet, som slutade i 1,26 procent och tre mandat i kyrkomötet.

Omedelbart efter valframgången bildade partiet en parlamentarisk kyrkogrupp bestående av samtliga kyrkopolitiker och ett antal ledamöter av partistyrelsen. Denna grupp har sedan sammanträtt kontinuerligt för att helt fokusera på partiets arbete i kyrkopolitiken i allmänhet och i kyrkomötet i synnerhet.

En särskilt viktig del av gruppens arbete äger rum under våren och sommaren, då motioner inför höstens kyrkomöte diskuteras och författas. Motionstiden gick ut den 3 augusti, och nu står det klart att Alternativ för Sverige är den i särklass mest aktiva nomineringsgruppen av samtliga invalda. Trots att våra tre företrädare i kyrkomötet utgör 1,2 procent av samtliga (251) ledamöter, står vi för 8,7 procent av samtliga motioner (9 av 104 motioner).

Noterbart är att flera av motionerna anses så känsliga att kyrkans läronämnd har yttrat sig om dem. Läronämnden består av ärkebiskop Martin Modéus och samtliga biskopar. I de tre motioner som det handlar om, föreslår vi att kyrkan inte ska ta ställning till hur stort Sveriges bistånd ska vara, att kyrkan ska hjälpa invandrare att återvandra, och att kyrkan ska förbjuda präster att skriva konvertitintyg.

Av läronämndens starkt kritiska kommentarer förstår man att de vill att motionerna avslås – till exempel går de så långt som att skriva att: “Motionens förslag är inte förenligt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära”, om motionen som handlar om konvertitintygen.

Våra motioner är:

039 Förstärkt skydd av barn och unga

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att vidta åtgärder för barnens skydd och fria utveckling genom att genomlysa vilka aktiviteter som är utvecklande och vilka som riskerar att vara skadliga.

Utdrag från motionen:

Hur mår de unga idag? Enbart en av tio anger trivsel i skolan. Våld i skolan har fördubblats på tio år. Allt fler barn får antidepressiva medel. Självmordstalen bland unga är höga. Psykologer flyr BUP samtidigt som allt fler barn söker hjälp. Otryggheten ökar stadigt, där Sverige sticker ut vad gäller skjutningar med unga inblandade, våldtäkter där främst unga flickor utsätts, pedofilnätverk som utsätter unga för grova
övergrepp.

I stället för stöd och lyhördhet, ökar man på vilsenheten med män som identifierar sig som kvinnor – transpersoner har fått utrymme att läsa sagor för barn på förskolor och i kyrkans lokaler (…) Barn är som känsligast de första åren och vi med erfarenhet av arbete med barn och unga vet hur sexualisering och annat orsakar mer ont än gott.

040 Kyrkoantikvariskt stöd

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att initiera förhandlingar med staten om ökat kyrkoantikvariskt stöd.

Utdrag från motionen:

I samband med att fler begär utträde ur kyrkan minskar de ekonomiska förutsättningarna för att behålla och bevara kyrkobyggnader. Församlingar ska inte nödgas att besluta om försäljning eller stängning av kyrkor på grund av de minskade intäkterna. Staten bör därför stå för ett ökat stöd i form av kyrkoantikvariskt stöd. Ersättningen uppgår för närvarande till ca 460 miljoner kronor per år sedan 2002, med tanke på att det finns cirka 3 700 kyrkobyggnader som är i olika behov av underhåll så är det en väldigt låg summa kyrkan erhåller från staten. Ersättningen har i praktiken minskat då summan inte räknats upp under dessa drygt 20 år

041 Skydd av kyrkor

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att uppmana kulturdepartementet/regeringen att se över och ändra 4 kap. kulturmiljölagen så att kulturminnesskyddet gäller samtliga kyrkobyggnader i stället för som nu kyrkor byggda 1939 och tidigare

Utdrag från motionen:

Vi är övertygade om att en stor del av kyrkans medlemmar och anställda ser med oro på islams frammarsch i vårt land. Ombildning av kyrkor till moskéer är ett mycket allvarligt och konkret exempel på hur islam flyttar fram sin ställning på kristendomens
bekostnad. I flera andra länder finns ordningar som förhindrar försäljning av kyrkobyggnader till andra religioner. I Sverige kan detta åstadkommas genom en ändring av kulturmiljölagen. Detta för att förhindra islamisering av kyrkobyggnader samt hejda islamiseringen av vårt samhälle.

062 Svenska kyrkan och biståndsdebatten

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att avhålla sig från opinionsbildning i frågan om biståndets nivå eller partiernas biståndspolitik.

Utdrag från motionen:

Svenska kyrkan har länge drivit på för att Sverige ska ha världens högsta bistånd. Allt för många gånger har man gett sig in i den sakpolitiska debatten på ett sätt som är olämpligt för en folkkyrka och som lett till att kyrkan uppfattas som en förlängd arm åt den socialdemokratiska regeringens biståndspolitik (…) Svenska kyrkans biståndsorganisation Act Svenska kyrkan valde till exempel inför riksdagsvalet att kampanja mot förslaget att avskaffa enprocentsmålet, med parollen ”En hundradel för världen”. Man är öppen med att man kritiserar regeringspartierna och SD. (…) Den politiska opinionsbildningen kommer inte bara från Act Svenska kyrkan, utan dessvärre även från ärkebiskop Martin Modéus.

Läronämndens yttrande:

Detta är en av AFS motioner som läronämnden yttrat sig om. Mellan raderna skriver de att de anser det berättigat att kyrkan så tydligt tar ställning i den biståndspolitiska debatten och att ingen omprövning är aktuell. De avfärdar även att de skulle ta ställning för ett visst politiskt parti trots att kyrkans ställningstagande i biståndsdebatten till 100 procent sammanfaller med Socialdemokraternas biståndsnivå (1 procent av BNI).

“Svenska kyrkan har i sitt uppdrag ansvar för samhällsfrågor. Kyrkans tro, bekännelse och lära får alltid politiska konsekvenser, vilket dock aldrig bör innebära att kyrkan förskriver sig till ett politiskt parti”, skriver läronämnden.

070 Komplettering av utskottsordningen

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkomötets presidium att tillsätta en utredning, syftande till komplettering av utskottsordningen i kyrkomötets arbetsordning så att samtliga kyrkomötesmandat får samma värde.

Utdrag från motionen:

Den nuvarande ordningen, då ledamöter av mindre nomineringsgrupper helt ställs utanför utskottsarbetet och alltså görs arbetslösa under cirka två dagar under kyrkomötets första sammanträdessession, är anstötlig ur demokratisk och kyrklig synpunkt. Detta att en del ledamöter helt ställs utanför allt utskottsarbete visar att alla mandat inte är lika mycket värda. Vi har en ordning som innebär diskriminerande särbehandling av mindre grupper, att det finns mandat med fulla rättigheter och mandat som inte har samma rättigheter som de andra eftersom de är uteslutna från en väsentlig del av kyrkomötets arbete.

071 Gemensam valsedel

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att utse en demokratiskt sammansatt kommitté med uppdrag att ta fram regler för en gemensam valsedel för nomineringsgrupperna i kommande kyrkoval.

Utdrag från motionen:

Statliga Valmyndigheten har pekat på många brister med att ha olika valsedlar i allmänna val, och har därför tidigare i år presenterat ett förslag på en gemensam och neutral valsedel.

Samma brister som Valmyndigheten pekar på gäller även i kyrkovalen. Då det är Svenska kyrkan och inte Valmyndigheten som äger denna fråga i kyrkovalen, vore det en god idé om kyrkostyrelsen snarast möjligt utredde frågan och föreslog en övergång till en gemensam valsedel, vilket skulle stärka demokratin och likabehandlingen i kyrkan.

072 Kyrkans stöd i arbete för migranters återvändade 

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att:

  1. uttala sitt stöd för att Svenska kyrkan ska verka för återvandring,
  2. uppdra till kyrkostyrelsen att söka dialog med Migrationsverket och andra relevanta myndigheter om vilka behov som finns inom återvandringsarbetet,
  3. uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram en strategi för kyrkans återvandringsarbete på såväl nationell nivå som stifts- och församlingsnivå,
  4. uppdra till kyrkostyrelsen att se till att Svenska kyrkan på sin hemsida informerar om sitt återvandringsarbetet

Utdrag från motionen:

Svenska kyrkan är en viktig aktör både för ökad återvandring och en smidig återetableringsprocess. Det är en human insats att möjliggöra för invandrare, som inte funnit sig till rätta i Sverige, att återförenas med sina landsmän och kunna bygga en tillvaro i sitt hemland. Kyrkan besitter värdefulla kontakter och nödvändig erfarenhet genom sitt internationella nätverk. Svenska kyrkan kan därmed bidra med allt det som regeringen nu behöver hjälp med för att få invandrarna att åka hem: råd, vägledning och praktiskt stöd. Återvandring är en tanke med stöd i Bibeln. Enligt Bibelns berättelse återvandrade det hebreiska folket till sitt utlovade land efter generationers vistelse i Egypten.

Läronämndens yttrande:

Detta är en av AFS motioner som läronämnden yttrat sig om. Av texten framgår att ärkebiskopen och övriga biskopar tar starkt avstånd från motionen. De går så långt som att öppet skriva att nationen är helt irrelevant för kyrkans identitet. Detta trots att Svenska kyrkan enligt lag är en evangelisk-luthersk folkkyrka som bedriver rikstäckande verksamhet, och att kyrkan ska beakta att deras arkiv är en del av det nationella kulturarvet.

“Stödet till migranter är därmed en självklar del av kyrkans uppdrag. Hur det arbetet gestaltas i församling och stift ska inte regleras av kyrkomötet. (…) Kyrkan är inte etniskt bestämd och nationerna har ingen konstitutiv betydelse för kyrkans identitet”, skriver läronämnden.

073 Uppvärdera medlemskapets betydelse

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma med ett förslag på vilka kyrkliga verksamheter som ska knytas till medlemskap och i vissa fall genomgången konfirmation.

Utdrag från motionen:

Det är inte konstigt att många har svårt att se nyttan med att betala tusentals kronor per år, när de ändå kan ta del av nästan hela kyrkans verksamhet som icke-medlemmar.

Genom att knyta mer av kyrkans verksamhet till medlemskapet, och i vissa fall till genomgången konfirmation, kommer det att bli tydligare för både medlemmar och icke-medlemmar vad ett medlemskap betyder. Vi är övertygade om att detta är en förutsättning för att stoppa och vända nuvarande medlemsras, och för att få kyrkan att återgå till sin roll som kristen folkkyrka.

074 Förbjud präster att utfärda konvertitintyg

Förslag till beslut:

Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet med förslag till ändringar i kyrkoordningen som innebär att präster förbjuds att utfärda konvertitintyg för användning i asyl- och brottmål.

Utdrag från motionen:

Svenska kyrkans konvertitintyg skickas till Migrationsverket för att underlätta för personer att få stanna i Sverige. Möjligheten nyttjas av asylsökande, men även av grova våldsbrottslingar som riskerar att dömas, eller som redan har dömts, till utvisning. Som exempel kan nämnas en irakisk hustrumördare i Gävle, som i tingsrätten dömdes till fängelse och utvisning, men som i hovrätten plötsligt var kristen och därmed fick status som flykting.

Personal som utfärdar dessa intyg bör i enlighet med rådande arbetsrätt kunna få muntlig eller skriftlig varning, och om beteendet trots detta fortsätter ska det kunna resultera i löneavdrag eller att anställningen upphör.

Läronämndens yttrande:

Detta är en av AFS motioner som läronämnden yttrat sig om. Motionens förslag fördöms:

“Motionens förslag är inte förenligt med Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära”, skriver ärkebiskopen och samtliga biskopar i ett uttalande.

För mer information,

press@alternativforsverige.se