HemPolitikFamiljepolitik

Familjepolitik

För att det svenska barnafödandet ska öka behövs ett mer familjevänligt samhälle.

Ett familjevänligt Sverige

Sveriges demografiska problem består inte bara i omfattande invandring, utan också av för låga fertilitetstal. Dessa två problem i kombination gör att folkutbytet sker exceptionellt snabbt. Majoriteten av Sveriges befolkningsökning utgörs idag av invandring. Utöver invandringens effekt på befolkningsökningen, utgörs antalet barn som föds i Sverige till relativt stor del av redan etablerade invandrares avkomma. Hela 30 procent av de födda barnen föds av en kvinna som själv är född utomlands. Av resterande 70 procent finns inga uppgifter på moderns etniska bakgrund, bara att hon är född i Sverige. Även om ingen exakt siffra går att fastslå, vet vi att en överväldigande majoritet av befolkningsökningen i Sverige utgörs av icke-svenskar. Det innebär att svenskar med matematisk säkerhet kommer att bli en minoritet. Detta måste förhindras genom såväl återvandring som ökat svenskt barnafödande.

Alternativ för Sverige är ett familjevänligt parti. Vi föreslår därför en rad reformer som syftar till att få upp barnafödandet. Det handlar om ökad ekonomisk och fysisk trygghet, ett kraftigt minskat antal aborter, och ett värderingsskifte där familjen återigen betraktas som en av samhällets viktigaste institutioner.

Skatteavdrag för barnfamiljer

Våra förslag
 • Inför riktade skatteavdrag till barnfamiljer
 • Gör skattelättnaden större ju fler barn en familj har skaffat
 • Inför ett nativitetsmål

En viktig faktor för att fler svenskar ska välja att bilda familj är ekonomisk trygghet. Varje mor och far vill kunna ge barnet bästa möjliga förutsättningar i livet. Föräldrar som undrar hur ekonomin ska gå ihop, väljer oftare att skjuta familjebildning på framtiden. Detta är, paradoxalt nog, särskilt tydligt för grupper med högre inkomst, eftersom inkomstbortfallet blir särskilt påtagligt för dessa. I landets rikaste kommuner är barnafödandet som lägst och moderns ålder vid första barnet som högst – omkring 32 år. De kommuner där flest barn föds, och där mödrarna är som yngst vid första barnet, är landsbygdskommuner där befolkningen har lägre inkomster. Där är åldern vid första barnet omkring 26 år. Ju äldre man blir, desto större är sannolikheten att man antingen inte kan få barn alls eller att man får färre barn än man egentligen skulle vilja ha.

Alternativ för Sverige anser att kvinnor inte ska behöva skjuta upp barnafödandet på grund av ekonomiska skäl, oavsett om man gör det som låg-, medel- eller höginkomsttagare. Med en klok ekonomisk politik skulle fler kvinnor välja att skaffa barn tidigare än vad som idag är fallet. Dagens system med barnbidrag ger svag eller ingen effekt på barnafödandet hos de som föder minst antal barn. Därför förespråkar vi ett skatteavdrag. I Ungern har en stadig uppgång vad gäller barnafödandet kunnat skönjas på grund av deras nationalistiskt sinnade familjepolitik, där skattelättnaden för en familj ökar för varje barn. Där får de göra månatliga skatteavdrag på ett antal tusen kronor för varje barn de skaffar. För att kunna nyttja fullt skatteavdrag krävs att makarna har inkomster, vilket gör att reformen gynnar den egna befolkningen som förvärvsarbetar i stor utsträckning, och inte de som invandrat för att leva på bidrag.

Alternativ för Sverige ser detta som en sund väg att gå även för vårt land, då skatteavdrag till skillnad från bidrag förutsätter att någon av föräldrarna arbetar. I Ungern har detta redan givit större effekt än någon annan enskild familjepolitisk åtgärd som västvärlden använt för att försöka få upp barnafödandet. Vidare vill vi att Sverige sätter upp ett nativitetsmål som syftar till att barnafödandet ska komma över reproduktionsnivån på 2,1 barn per kvinna (från dagens cirka 1,6). Allt annat leder på lång sikt till att svenskarna dör ut som folk. På längre sikt kan fruktsamhetstalen öka ytterligare.

Stärk familjen som enhet

Våra förslag
 • Stärk familjen som ekonomisk enhet
 • Inför frivillig sambeskattning för gifta par, för att möjliggöra skattelättnad och delning av pensionsrätter

För Alternativ för Sverige är det familjen som ekonomisk enhet som behöver stärkas, inte enskilda individers plånbok som varit rådande politik i 50 år och lett till stor familjesplittring. I dagens samhälle med progressiva skatter riskerar par mycket höga skattesmällar om en förälder, ofta mamman, är hemma med barnen. Detta för att partnern som arbetar mycket drabbas av hög marginalskatt. Utöver de höga marginalskatterna för den som arbetar, drabbas den som är hemma av sämre framtida pension eftersom bara en mycket liten del av pensionsrätter kan överföras mellan makarna. Dessa två negativa effekter leder till att framför allt kvinnor känner sig tvungna att återgå till arbete tidigt, trots att de hellre skulle vilja tillbringa mer tid med sina barn.

Alternativ för Sverige vill stärka familjen som ekonomisk enhet. Ett tydligt sätt att göra det är att införa frivillig sambeskattning för gifta par. Vi förespråkar visserligen platt skatt vilket per automatik löser de flesta bekymmer med olika marginalskatter för makarna, men även i detta system finns fördelar med frivillig sambeskattning eftersom makarna då kan dela upp inkomsterna i beskattningen för att förhindra att den partner som är hemma med barnet missgynnas med för få pensionsrätter. Då försvinner de problem med kvinnofällor och ojämställdhet som den socialistiska familjepolitiken till stor del skapat.

Föräldraförsäkring och barnbidrag

Våra förslag
 • Höj ersättningsnivån i föräldraförsäkringen
 • Föräldraförsäkringens beräkning ska utgå från den förälder som har högre lön
 • Låt familjer själva bestämma hur de delar upp ledigheten
 • Låt barnbidraget följa inflationen genom årlig indexering

I dag utgörs stödet till föräldrar i huvudsak av föräldraförsäkringen och av barnbidrag. Föräldraförsäkringen gäller i 480 dagar och utgör omkring 70 procent av ens tidigare inkomst. Om man har en tidigare månadslön på över 40 000 ökar inte föräldraförsäkringen vilket innebär att inkomstbortfallet blir ännu större. Här har vi en av orsakerna till att allt för många par tvekar inför att skaffa barn.

Alternativ för Sverige föreslår, vid sidan av de skattelättnader som nämnts tidigare, en mer generös föräldraförsäkring sett till ersättningsnivåer. Målet bör vara att alla får föräldrapenning på minst 80 procent av den bäst betalde förälderns tidigare inkomst. Att kunna få föräldrapenning från den andre förälderns inkomst, oavsett vem som är hemma underlättar för tidigare barnafödande bland unga kvinnor i de mest fertila åldrarna (18-25 år), då många inte hunnit skaffa sig en inkomst. Det skulle också göra att kvinnor och män inte behöver låta inkomst styra valet av vem som är hemma, utan helt kan utgå från barnens behov och föräldrarnas förutsättningar.

Föräldraförsäkringen ska kunna delas upp helt fritt mellan mamman och pappan. De vet bäst vad som passar deras egen familj. Dagens kvoterade system måste därför slopas. Alternativ för Sveriges föreslagna kombination av höjda ersättningsnivåer, och permanenta skattelättnader, skulle leda till att fler väljer att bilda familj. Vad gäller barnbidraget anser Alternativ för Sverige att det ska behållas, inte för att det är effektivt för att höja barnafödandet, utan för att det möjliggör att barn till föräldrar med riktigt låga eller inga inkomster (ofta ensamstående), ska kunna växa upp under drägliga ekonomiska förhållanden. Därför vill vi också att barnbidraget ska räknas upp årligen på basis av inflationstakten.

Mer tid för hela familjen efter förlossning

Våra förslag
 • Öka antalet dagar som pappan kan vara hemma med familjen efter förlossning

Kvinnor kan uppleva många olika fysiska och psykiska problem efter en förlossning. Idag finns det tio dagar efter förlossning som är specifikt vikta till pappan så att hela familjen ska kunna vara hemma tillsammans.

Dessa dagar behöver utökas, för att pappan ska kunna vara närvarande och stötta sin partner under den tid efter förlossning som kan vara mycket påfrestande för en del kvinnor. Dessutom är det viktigt för barnet att tidigt få anknytning inte bara till mamman utan även till pappan.

Ökade möjligheter till hemmaomsorg

Våra förslag
 • Fler föräldrar ska kunna vara hemma med sina barn
 • Inför barnomsorgslön för den som är hemma med barn

I dagens Sverige är det allt för många föräldrar som känner sig tvungna att sätta barnen på förskola fast de egentligen skulle vilja vara hemma längre med dem. I många fall skulle det vara bättre för barnet och familjen i stort att barnet fick vara hemma. Särskilt introverta och högkänsliga barn har behov av en lugnare miljö än förskolan.

Alternativ för Sverige anser att det är viktigt att varje familj själv får fatta ett informerat beslut om barnet ska vara på förskola eller hemma, och att ekonomiska skäl inte ska tvinga någon till det ena eller andra beslutet. Det stora problemet är statens hårda styrning till förskola för alla och bristen på alternativ. Därför vill vi på olika sätt öka föräldrars möjlighet att vara hemma med sina barn så länge barnen behöver det, särskilt innan de har fyllt tre år för att främja en trygg anknytning som gynnar utvecklingen av andra förmågor och minskar risken för psykisk ohälsa. För den som är hemma med barn efter att föräldraförsäkringen upphört, ska man inte vara hänvisad till socialbidrag som idag. Istället ska en månatlig barnomsorgslön kunna erhållas fram till dess att skolplikten infaller för barnet. Barnomsorgslönen bör motsvara den förskolepeng som kommunen annars skulle ha betalat ut till förskolan om barnet hade gått där. Denna summa varierar per kommun, men uppgår i normalfallet till omkring 10 000 kronor i månaden. Lönen ska vara skattepliktig samt SGI- och pensionsgrundande. För att undvika missbruk från invandrarfamiljer som i högre utsträckning lever på bidrag, ska barnomsorgslönen villkoras med samma krav som Alternativ för Sverige har för övriga välfärdsförmåner gällande medborgarskap, kriminalitet och anpassning. Dessutom måste den andre föräldern ha ett arbete och en inkomst, som inte kommer från bidrag.

Välfungerande förskola

Våra förslag
 • Förbättra kvaliteten i förskolan genom mindre barngrupper
 • Mer utbildad och svenskspråkig personal

Förskolan är och förblir en viktig del av barnomsorgen, även när fler alternativ möjliggörs. Här behövs dock flera reformer för att förskolan ska bli mer småskalig och ge barnen en så god tillvaro som möjligt utanför hemmet. I dag fungerar många förskolor långt ifrån väl, och personalen har länge vittnat om omfattande problem med bland annat stora barngrupper, för lite personal och brist på utbildade.

I Alternativ för Sveriges vision för samhället har barnfamiljerna det betydligt bättre ställt ekonomiskt och valfrihet på riktigt. Partiet ser vikten av att ha kvar förskolan, om än med målsättningen om minskad omfattning. En välfungerande förskola kan, i lagom utsträckning, vara ett bra alternativ. Med Alternativ för Sveriges förslag skulle trycket på förskolan minska och färre av de allra yngsta barnen vara där. Barngrupperna skulle bli mindre och stressen på personal och barn minska. Även förskoleföräldrar skulle tjäna på att det finns andra barnomsorgsalternativ – hemma, hos dagmammor eller i andra barngrupper i civilsamhället – för då skulle de lättare kunna ställa krav ifall kvaliteten brister i förskolan och annars ta sina barn därifrån.

Sunda värderingar i förskolan

Våra förslag
 • Portförbjud HBTQ-organisationer från förskolor
 • Stoppa all form av HBTQ-relaterad och genusrelaterad förskolepedagogik
 • Barnen ska få med sig sunda värderingar och få tillbringa tid i naturen
 • Skärp säkerhetsprövningarna av manlig förskolepersonal för att kunna identifiera och stoppa pedofiler

En nackdel med förskolan är att den idag används som ideologiskt experiment genom att barn utsätts för kulturmarxistisk indoktrinering. Särskilt stort är problemet när det gäller HBTQ-rörelsen, som arbetar för att “HBTQ-certifiera” förskolepersonal och att själva sprida sexualiserat innehåll till barnen. Även annat material som används i dagis har ofta mångkulturell profil och syftar till att barnen ska göras rotlösa och användas som integrationspolitiska verktyg.

Alternativ för Sverige vill att barn får med sig sunda värderingar som får dem att växa, istället för att göra dem osäkra och oroliga. Förskolan kan bidra till att barnens nationella identitet stärks genom att de på ett lekfullt sätt får bekanta sig med svensk historia, mytologi och sagor. Vidare ska utomhusvistelse, och då särskilt i naturen, vara obligatoriskt för förskolepersonalen att säkerställa. Respekt för naturen och kunskap om varför vi måste värna miljön växer enbart fram om vi får en naturlig koppling till skog och mark. I förskolan och skolan ska inga sexualpolitiska organisationer eller propaganda tillåtas. Skräckexempel som när RFSU påtvingar dagisbarn sexpropaganda är direkt vedervärdigt. Organisationer med en tydlig kulturmarxistisk agenda såsom RFSU eller HBTQ-rörelsen med sina kopplingar till pedofiler ska aldrig tillåtas i närheten av barn. I förskolan (och skolan) ska enbart kostrestriktioner av medicinska skäl tillåtas. Kostrestriktioner baserat på religion eller föräldrars övertygelser kommer inte tas i beaktande. Barn ska äta allsidigt och hälsosamt.

Partiet anser att mer omfattande säkerhetsprövningar krävs för män som arbetar på dagis. Detta eftersom män är kraftigt överrepresenterade vad gäller pedofili. Naturligtvis är det en mycket liten andel av alla män på förskola som är pedofiler, men dessa få kan och kommer att orsaka ett livslångt lidande för ett stort antal barn och deras familjer. Det kan vi inte acceptera. Med tanke på att föräldrar saknar insyn i dagisets löpande verksamhet, och risken för att övergrepp inträffar samt pågår under lång tid, är det behövligt att fler åtgärder vidtas för att kunna identifiera pedofiler.

Håller du med?

Då kan du stötta oss! Vi är helt beroende av medlemsintäkter och donationer. Som medlem kan du även hjälpa oss att dela flygblad och valsedlar! Vill du hjälpa oss?

Avskrivning av studielån för mödrar

Våra förslag
 • Avskriv studielånen för kvinnor från och med andra barnet

Många unga väljer idag att i allt större utsträckning studera efter gymnasiet och sedan satsa på arbete och ”karriär” innan familjebildning, en standardmall som marknadsförts hårt från staten. Detta blir problematiskt då kvinnor är som mest fertila mellan 18 och 25 år.

För att underlätta tidigare familjebildning för de som väljer att studera, vill Alternativ för Sverige att studielånet skrivs av i större utsträckning ju fler barn man har. Detta har fungerat utmärkt i Ungern där halva studielånet avskrivs vid andra barnet och resten vid tredje. Det motiverar unga svenskar att bilda familj tidigare än de annars skulle, och att fler väljer att bilda större familjer.

Momsbefria barnrelaterade produkter

Våra förslag
 • Slopa momsen på alla barnrelaterade produkter

För de flesta familjer är utgiftsnivån extremt hög inför och efter familjebildning då kläder, leksaker, barnvagn, bilbarnstolar och andra nödvändiga produkter ska köpas. Till detta kommer utgifter för mat, blöjor och mycket annat. Allt detta beskattas idag med 25 procent moms vilket betyder att en stor del av familjens barnrelaterade konsumtionsutgifter är skatt.

För att minska föräldrarnas ekonomiska börda vill Alternativ för Sverige därför momsbefria alla barnrelaterade produkter, såsom till exempel blöjor, bilbarnstolar, barnmat och barnkläder. Det medför att familjer får mer pengar över för till exempel fritids- och hobbyaktiviteter, utflykter och resor, som ofta måste stryka på foten när de ekonomiska marginalerna är små.

Familjevänlig utbildning i skolväsendet

Våra förslag
 • Avlägsna genuspedagogik från utbildningsväsendet
 • Informera elever om värdet av att bilda en sund familj
 • Motarbeta pornografi genom upplysning om dess skadliga effekter

I skolan ska sunda familjevärderingar läras ut. Könsrollerna ser ut som de gör till följd av evolution och människans biologi. Skolväsendet bör belysa det positiva med att män och kvinnor kompletterar varandra. Skolan bör få i uppdrag att upplysa eleverna i hur sunda parrelationer byggs upp, hur man bygger en familj och får den att hålla ihop. Elever som går sista året i högstadiet ska också utbildas i risker med att vänta med familjebildning, vilket gäller för både män och kvinnor. De ska också lära sig hur viktigt det är att vara en närvarande förälder den dagen de skaffar barn. Detta gäller såväl män som kvinnor.

Vetenskapen och det sunda förnuftet visar tydligt hur viktigt det är att barn växer upp med en tydlig och trygg identitet. Barn behöver ramar och struktur. De mår dåligt av könsförvirring och den sexualisering som kommer i spåren av feminismen. Därför ska all genusforskning avlägsnas från de offentligt subventionerade utbildningarna. All form av genuspedagogik samt feministisk ideologi ska ersättas med sunda familjevärderingar i till exempel läroplanen. På universiteten ska ingen pseudovetenskap tillåtas, vilket genusvetenskap är och därför kommer dessa inte tillåtas på skattefinansierade högskolor eller universitet.

Alternativ för Sverige anser att dagens konsumtion av pornografi och dekadenta TV-serier sprider en felaktig bild om hur män och kvinnor ska bete sig med och mot varandra. Det skapar otrygga individer och försvårar normala relationer. Det krävs därför utbildningsinsatser i skolan om riskerna med att pornografi blir normerande, hur det är skadligt för individen och kan skapa så kallat porrberoende, framför allt hos unga män, vilket medför flera allvarliga negativa effekter och hämmar familjebildning. Pornografi är dessutom kvinnoförnedrande, och riskerar att försvåra ett ömsesidigt sexliv med framtida partners för den som fått sina skeva uppfattningar från porrindustrin. Vi ser inga möjligheter till proportionerliga lagstiftningsåtgärder för att reglera pornografi utan att det antingen blir krångliga regler alternativt ett slag i luften. Därför vill vi lägga vikten på att genom utbildning och upplysning om porrens skadliga effekter kunna motarbeta detta dekadenta fenomen i samhället.

Familjebildning och barns rättigheter

Våra förslag
 • Endast heterosexuella par som är gifta ska kunna adoptera barn
 • I de fall barn far illa måste samhället omedelbart vidta åtgärder
 • Gör en noggrann översyn av det offentligas rutiner gällande omhändertagande av barn

I Alternativ för Sverige utgörs kärnfamiljen av mamma, pappa och barn. Barn har rättigheter och vuxna har skyldigheter – all vår politik handlar om att sätta barnens välgång främst. Vi vill också prioritera adoptioner där barn och adoptivföräldrar har samma etnicitet framför olika etnicitet, eftersom det är känt att olika etnicitet ger mer identitetsproblem och ökad risk för psykisk ohälsa. I vårt Sverige är adoption enbart tillåtet för de heterosexuella par som är gifta och som lever ett ordnat liv. Ensamstående ska i synnerligen viktiga undantagsfall kunna adoptera, om personen är nära anhörig till ett barn som förlorar sina föräldrar eller där föräldrarna mister vårdnaden av barnet.

Barnens rätt till en trygg och stabil uppväxt i en kärnfamilj ska alltid värnas i största möjliga utsträckning. Därför är vi emot homosexuella adoptioner. Insemination för ensamstående och så kallade regnbågsfamiljekonstellationer ska inte tillåtas, också det av samma anledning. Staten kan inte säkerställa detta till 100 procent, och kryphål kommer alltid att finnas, men intentionen är att barns rättigheter går före vuxnas egna önskemål. Därför vill vi försvåra alla familjebildningar som på något sätt kan äventyra barns trygghet och välmående. Partiet säger nej till surrogatmödraskap. Det här är människohandel som skadar både barnet och mamman psykologiskt och biologiskt.

Det offentligas rutiner för att omhänderta barn som far illa måste granskas noga. Det finns skräckexempel åt båda håll där barn borde omhändertagits från sina biologiska föräldrar, respektive där de omhändertagits trots att det inte borde ha varit fallet. Barnets bästa måste alltid stå i centrum. I de allra flesta fall handlar detta om möjligheten att kunna träffa både mamma och pappa. Om myndigheter kommer fram till att barn far illa, för att de träffar eller inte träffar sina föräldrar, måste åtgärder vidtas omedelbart.

Äktenskapets betydelse

Våra förslag
 • Värna och stärk äktenskapets status
 • Äktenskap är mellan man och kvinna

Alternativ för Sverige värnar äktenskapet som institution. Äktenskapet skapar starka och trygga familjer och ger de bästa förutsättningarna för barnen att få växa upp med två närvarande föräldrar. Alternativ för Sverige menar att våra sammantagna förslag i detta program kommer att minska risken för separation mellan föräldrar eftersom fler familjer kommer att kunna hålla ihop i takt med att de får mer tid med barnen och bättre ekonomi. Ett äktenskap är ett livslångt förbund mellan man och kvinna och ska inte ingås med utgångspunkten att man enkelt kan ingå äktenskapsskillnad om man känner för det. Naturligtvis finns fall då skilsmässa är den minst dåliga lösningen för en destruktiv relation, men det stora problemet är att äktenskap ingås för lättvindigt och därmed också att skilsmässor tas ut för lättvindigt. Genomsnittslängden för ett äktenskap som slutar i skilsmässa är så låg som 12 år och antalet skilsmässor är omkring 25 000 varje år. Det är ett misslyckande.

Vi vill stärka äktenskapet som institution. Vi anser att skilsmässa inte ska kunna tas ut så lättvindigt som idag. Skilsmässobarn löper större risker avseende psykisk ohälsa och osunt leverne som missbruksproblem. Vi är övertygade om att de svåraste knutar och konflikter kan lösas upp om paret ges tid och hjälp att försöka ta sig ur detta. För par som tillhör ett trossamfund kan terapi och äktenskapsrådgivning innebära skillnaden mellan ett räddat äktenskap och skilsmässa. Idag godkänns skilsmässor per automatik av tingsrätten efter sex månader från ansökan. Det är oansvarigt: många av dessa par skulle må bättre av att behöva göra större insatser för att försöka rädda sitt äktenskap. Det bör därför göras mer individuella bedömningar om skilsmässa verkligen är den enda vägen framåt. I de fall paret har gemensamma barn bör beslut om skilsmässa fattas med mer restriktivitet.

Partiet vill utvidga vad som räknas till incest/blodskam. Idag är det olagligt för syskon och halvsyskon att skaffa barn samt gifta sig. Vi vill utvidga detta förbud till kusiner, då det finns påvisbara negativa effekter för barn som har två föräldrar som är kusiner. Vi säger i skarpaste ordalag nej till såväl månggifte som barnäktenskap. Båda företeelserna ska vara kriminaliserade och upphävas retroaktivt, även i de fall som i dag undantas då barnäktenskapet ingåtts utomlands före förbudet 2019 eller månggiftet skett i ett land där det är tillåtet. Brott mot barnäktenskap ska också innebära att den myndiga partnern ska dömas i domstol för sexuellt utnyttjande av minderårig.

Minska antalet aborter

Våra förslag
 • Verka för en minskning av antalet aborter
 • Sänk gränsen för fri abort till vecka 12
 • Upplys om aborternas negativa psykiska och fysiska påverkan
 • Upplys om de fördelar en familjebildning för med sig
 • Oplanerat gravida ska erbjudas stöd av vården för att behålla barnet

I Sverige genomförs omkring 35 000 aborter varje år, bland de högsta aborttalen i Västeuropa. Det är tragiskt och något som vi måste arbeta för att minska. Vi ser abort som en i huvudsak omoralisk handling då ett oskyldigt liv aktivt avslutas genom mänsklig intervention, men i de flesta fall har det också allvarliga negativa konsekvenser för kvinnan.

Alternativ för Sverige ser tre åtgärder för att minska aborttalen.

Det första är upplysning. Under högstadieskolgången ska risker, både de fysiska och psykiska, vad gäller abort belysas och utbildas kring. Dessutom bör det ingå obligatorisk undervisning om fosterutvecklingen vecka för vecka. Utbildningen måste i mycket större utsträckning resonera kring etiska och moraliska frågor kring abort med fokus på människolivets okränkbarhet. Utbildningen måste understryka behovet av att skydda sig mot oönskad graviditet och att abort inte kan användas som ett preventivmedel.

För det andra anser partiet att Sverige bör lägga gränsen för fri abort på en nivå som är i linje med stora delar av övriga Europa; det vill säga att abort är tillåtet till och med vecka 12. Sen abort tillåts enbart om det finns risk för kvinnans liv eller andra synnerligen viktiga skäl. De sena aborterna, efter vecka 12, står dock bara för några procent av det totala antalet aborter, enligt Socialstyrelsen. Genom en sänkning av gränsen kan vi undvika moraliskt tvivelaktiga sena aborter, men också bidra till en annan syn på aborter vilket även kommer att minska antalet tidiga aborter också.

Den tredje punkten handlar om att göra det möjligt för oplanerat gravida att klara sig ekonomiskt, så att ingen gör abort av ekonomiska skäl. Alla våra förslag i detta program syftar till att underlätta barnfamiljers ekonomiska situation, vilket skulle leda till att färre väljer att genomföra abort. Barnmorska, psykolog och andra inom vården ska tidigt stödja både den blivande modern och fadern för att få dem att behålla barnet.

Pedofiler och barnmisshandel

Våra förslag
 • Döm pedofiler till mycket stränga straff
 • Kastrera pedofiler innan de släpps ut i samhället igen
 • Inför ett offentligt register över personer som begått övergrepp mot barn

Ett av de största hoten mot våra barn är pedofiler. Tyvärr beivras inte pedofili i tillräckligt stor utsträckning i dagens samhälle, vilket är en katastrof.

Alternativ för Sverige vill att pedofiler som begår övergrepp på barn ska dömas till mycket stränga straff. Även pedofiler som innehar bilder och filmer med övergrepp på barn ska dömas till långa straff. Vi tror inte att straffen kan rehabilitera pedofiler, utan det handlar om att ge upprättelse till brottsoffret och hans/hennes anhöriga, samt om att hålla pedofiler inlåsta så att de inte kan begå nya brott. Eftersom pedofili inte kan botas ska det vara möjligt att kastrera pedofiler – kemiskt eller i vissa fall permanent – efter avtjänat straff.

Vidare ska alla som på något sätt är dömda för övergrepp mot eller misshandel av barn finnas registrerade i databaser som varje medborgare har tillgång till. Deras bostadsadress och fulla namn ska vara tillgänglig för allmänheten även efter avtjänat straff. Namnbyte ska inte vara tillåtet för dessa individer. Samhället har ett stort ansvar att skydda barnen och har också ett ansvar att möjliggöra för föräldrar att skydda sina barn.