hemsenaste nyttDöms för o...
Publicerad 8 november 2023

Döms för olaga hot mot Gustav Kasselstrand

Den man som upprepade gånger hotade Gustav Kasselstrand till livet på Arlanda flygplats den 1 maj 2022 döms för olaga hot. Straffvärdet motsvarar “ett kort fängelsestraff”, men mannen får strafflindring av två skäl: dels att han var 19 år när brottet begicks, dels att Gustav Kasselstrand under pågående mordhot bad den aggressive mannen att “åka hem“. Påföljden bestäms till böter. Mannen slipper att betala skadestånd.

Rättegången ägde rum den 25 oktober i Attunda tingsrätt och idag, den 8 november, meddelades domen. Nedan följer en sammanfattning:

Påföljd

Påföljden blir 100 dagsböter om 140 kronor (14 000 kronor). 

Mannen ska även betala en avgift till brottsofferfonden på 800 kronor.

Påföljden motiveras på följande sätt:

“De hot [gärningsmannen] uttalade var allvarliga eftersom de framfördes av en för Gustav Kasselstrand okänd person, framfördes direkt till Gustav Kasselstrand i en situation där [gärningsmannen] uppenbart sökte konfrontation och ställde sig nära samt förstärktes något av att [gärningsmannen] pekade finger, försökte putta bort telefonen och stirrade på Gustav Kasselstrand.”

Försvårande omständighet att hotet riktats mot Alternativ för Sveriges partiledare

Rätten menar att påföljden i normala fall skull uppgå till ett kort fängelsestraff.

“Det är också försvårande vid bedömningen av straffvärdet att Gustav Kasselstrand är partiledare för ett politiskt parti och [gärningsmannen] måste haft som avsikt att Gustav Kasselstrand skulle känna otrygghet på grund av sina åsikter. En partiledare måste visserligen ha en beredskap för att personer som inte delar hans eller hennes åsikter vill diskutera dem och att de som vill diskutera är upprörda, men det är inte acceptabelt att uttala hot i samband med en diskussion med någon som har en åsikt som man inte delar. Straffvärdet för en vuxen motsvarar enligt rättens mening därför ett kort fängelsestraff.”

Får strafflindring för att Kasselstrand bad honom “åka hem”

Trots att mannen egentligen borde dömas till fängelse, får han strafflindring och klarar sig alltså med böter. 

Rätten motiverar det med två skäl. 

Det första är att Gustav Kasselstrand under pågående mordhot bad den aggressive mannen att “åka hem”. Detta “provocerade” mannen. 

“Straffvärdet för den gärning [gärningsmannen]har begått påverkas dock av Gustav Kasselstrands agerande. När [gärningsmannen] hade börjat att uttala hot och oförskämdheter mot honom provocerade han [gärningsmannen] genom att flera gånger säga att [gärningsmannen] ska åka ”hem” och liknande.

Var 19 år – får åldersrabatt

Det andra skälet som ger strafflindring är att mannen var 19 år.

“När straffmätningsvärdet bestäms ska rätten också beakta att [gärningsmannen] begick gärningen när han var 19 år. Mot den bakgrunden bedömer rätten att straffmätningsvärdet är 100 dagsböter.”

Riksdagen har visserligen slopat straffrabatten för unga vuxna (18-21) år, men det gäller bara vid allvarlig brottslighet som har fängelse som minimistraff. Då olaga hot kan ge fängelse eller böter, tillämpas fortfarande straffrabatt för unga i dessa fall.

30 000 kronor till advokaten

Mannens advokat var asylaktivisten och genusvetaren Kajsa Mannberg. Hon hade yrkat på att mannen skulle frikännas helt.

Trots att hon förlorade målet går hon inte lottlös. Hon ersätts med 30 084 kronor (22 258 kr för arbete, 1 809 kr för tidsspillan, 6 017 kr för mervärdesskatt). Merparten av kostnaden landar på skattebetalarna. Den nu dömde mannen ska bara betala 9 025 kronor.

Domskäl

Advokaten hade yrkat på att mannen skulle frikännas då hotet inte var “allvarligt menat”. “Det enda han ville var att Gustav Kasselstrand skulle sluta filma”, har Mannberg anfört. 

Det är en förklaring som tingsrätten inte köper. 

Tingsrätten återger följande om hur Gustav Kasselstrand beskrev händelsen under rättegången:

“Han stod kvar eftersom han inte vill backa för hot och inte vika ned sig. Men han upplevde situationen som otrevlig och tänkte att den kunde urarta till en fysisk konfrontation”.

Advokaten menade att Gustav Kasselstrands agerande, att stå upp mot en person som hotar honom, visar att han inte blev tillräckligt rädd. Hotet kan därför inte ha tagits seriöst av Kasselstrand, och därför ska mannen frikännas. 

Men det är argument som inte imponerar på rätten. Det “saknar betydelse”, då det som är avgörande är om hoten var “ägnade” att framkalla allvarlig rädsla.

“Tingsrätten konstaterar att Gustav Kasselstrand inte framstår som rädd på filmen. Att Gustav Kasselstrand inte framstår som rädd och sa att han inte var rädd kan dock inte tas till intäkt för att han inte kände rädsla och obehag i och efter situationen. Om Gustav Kasselstrand verkligen blev rädd saknar dock avgörande betydelse. Det saknar också betydelse om [gärningsman] faktiskt avsåg att skada Gustav Kasselstrand. Frågan om hoten var ägnade att framkalla allvarlig rädsla hos honom måste ses ur ett vidare perspektiv. Det var [gärningsman] som sökte kontakt med Gustaf Kasselstrand och inledningsvis bad om en selfie. [Gärningsman] kände till vem Gustaf Kasselstrand var och hans politiska uppfattningar.”

Det framstår för rätten, mot bakgrund av det som sedan skedde, som att [gärningsman] sökte en konfrontation med Gustav Kasselstrand efter selfien. Gustav Kasselstrand sa på ett lugnt sätt saker som [gärningsman] kunnat förvänta sig att han skulle säga, medan [gärningsman] upprepat uttalade hot och andra fula uttalanden. I samband med det gick han nära Gustav Kasselstrand, pekade finger mot honom, försökte putta undan telefonen och stirrade på honom. Det är fullt rimligt att Gustav Kasselstrand i den situationen uppfattade att [gärningsman] skulle kunna bli fysisk mot honom. Det kan därför inte ha varit uppenbart för Gustav Kasselstrand att hoten inte var allvarligt menade. Syftet med konfrontationen från [gärningsman] sida måste också ha varit att Gustav Kasselstrand skulle känna någon form otrygghet på grund av sina politiska åsikter. Sammantaget leder det rätten till bedömningen att hoten var ägnade att framkalla allvarlig rädsla hos Gustav Kasselstrand på det sätt som avses i straffbestämmelsen om olaga hot. [Gärningsman] ska därför dömas för olaga hot.”

Slipper betala skadestånd

Trots att rätten menar att Kasselstrand sa “på ett lugnt sätt saker som [gärningsman] kunnat förvänta sig att han skulle säga, medan [gärningsman] upprepat uttalade hot och andra fula uttalanden”, får Kasselstrand inget skadestånd.

När rätten behandlar den frågan, menar de plötsligt att Kasselstrand “provocerat” mannen, tvärtemot vad de skriver ovan.

Genom att uttala hot mot Gustav Kasselstrand har [gärningsmannen] kränkt hans personliga integritet. När rätten bedömer hur allvarlig kränkningen var har det dock viss betydelse att Gustav Kasselstrand, efter att [gärningsmannen] börjat uttala hot och oförskämdheter, provocerade [gärningsmannen] genom att flera gånger säga att [gärningsmannen] skulle åka ”hem” och liknande. Han gjorde det även när [gärningsmannen] vänt för att gå från platsen. Trots detta ska Gustav Kasselstrand inte behöva utstå hot. När Gustav Kasselstrand filmade sa han dock ”Har du något mer att säga till svenska folket?” och det parti Gustav Kasselstrand är partiledare för använde sedan filmen som kampanjmaterial i valrörelsen. Med beaktande av detta bedömer rätten sammantaget att kränkningen av Gustav Kasselstrands personliga integritet inte var tillräckligt allvarlig för att kunna ge rätt till skadestånd. Gustav Kasselstrands yrkande om skadestånd ska därför avslås.

Nämndemän och domare

Rådman (domare) i målet var Ola Jonshammar, som har bakgrund i Liberalerna.

De tre politiskt tillsatta nämndemännen var Ronny Gilderskär (Kristdemokraterna), Asgerali Hassanali (Socialdemokraterna) och Lena Lindgren Ljungberg (Moderaterna).

Rätten var enig.

För press

Domen kan begäras ut av Attunda tingsrätt (B 5426-22). 
Gustav Kasselstrand svarar på frågor på press@alternativforsverige.se. Det är även möjligt att boka tid för telefonintervju.