hemsenaste nyttEftervalsa...
Publicerad 5 maj 2023

Eftervalsanalys 2022

Fem år har passerat sedan Alternativ för Sverige bildades. Under den tiden har partiet hunnit med fyra valrörelser: riksdagsvalet 2018, EU-valet 2019, kyrkovalet 2021 och de allmänna valen 2022. Det är ingen överdrift att säga att partiet i princip har varit i konstant valrörelse sedan bildandet. 

Trots att partiet inte nådde upp till de högt ställda förväntningar och förhoppningar om ett rekordsnabbt riksdagsinträde som fanns 2018, så har partiet under åren uppnått relativt goda resultat. I jämförelse med andra radikala initiativ till att bilda partier, har Alternativ för Sverige lyckats betydligt bättre. 

Det höga tempot och stora arbetsbördan som det innebär för ett litet parti att bedriva valrörelse har gjort att analys och eftertanke stundom fått stå tillbaka för de mer akuta behoven här och nu. Vi har till exempel aldrig publicerat något tillnärmelsevis lika ambitiöst analysarbete som detta, även om vi såklart internt alltid diskuterat och funderat över de tidigare valen. 

Huruvida det har varit rätt eller fel prioritering är svårt att säga, men facit från de tre första valrörelserna är ändå att detta förhållningssätt inte hindrat partiet från att växa: i varje val har vi överträffat vårt tidigare resultat. Övriga nyckeltal och indikatorer, som medlemstillväxt, har under hela den här tiden pekat i samma positiva riktning.

Årets val var, sett mot den bakgrunden, ett trendbrott: Partiet backade något mot riksdagsvalresultatet 2018. De kommunala och regionala framgångarna uteblev sett till mandat, och var på det stora hela blygsamma sett till röstetal. Samtidigt står vi nu inför ett mellanvalsår innan nästa val äger rum, till EU-parlamentet 2024. Det är därför nu inte bara välkommet och passande, fem år efter partiets bildande, med en djupgående analys av partiets arbete — det är i högsta grad nödvändigt. 

Tankarna och slutsatserna som presenteras här är resultatet av interna diskussioner och noteringar. Vi har så gott det går försökt att sammanställa och presentera en analys sedd från alla nivåer och perspektiv inom partiet. Vår övertygelse är att vi som parti enbart blir starkare av att vara öppna med våra slutsatser, och har därför valt att offentliggöra den här eftervalsanalysen för alla att ta del av. 

Så oavsett om du är sympatisör, politiskt allmänintresserad eller till och med politisk motståndare så hoppas vi att du ska finna resultatet intressant!